REFERENDUM

Október 2000 / Prečítané 2421 krát
Primátor mesta podľa zákona SNR č. 460/92 Z.z. v znení noviel a doplnkov (zákony NR SR č. 158/94 a 269/95 Z.z.) o spôsobe vykonania referenda a Rozhodnutí prezidenta SR o vyhlásení referenda č. 286 Z.z. zo dňa 6.9.2000 s uplatnením zákona SNR č. 80/90 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších zmien a doplnkov v ustanoveniach týkajúcich sa zákona NR SR č. 564/92 Z.z. v znení noviel a doplnkov § 5, § 6, § 7 odst. 3 a § 9
u r č i l okrsky, miesta a čas konania referenda. Referendum sa uskutoční 11. novembra 2000 od 7.00 do 22.00 hod. v 15 okrskoch. Hlasovacie okrsky s príslušnými ulicami nájdete na internete: http.mesto.pezinok.sk alebo v infotexte TV Pezinok.
Zoznamy na hlasovanie v referende sú k dispozícii na nahliadnutie a na vykonanie zmien, prípadne vydanie hlasovacích preukazov na Mestskom úrade, Radničné námestie 7, v kancelárii č. 9.
Všetky zmeny a vydávanie hlasovacích preukazov je možné vykonať do 10. novembra 2000 do 16.00 hod. Vo vlastnom záujme si skontrolujte zoznamy a vykonajte potrebné zmeny.
Oprávnení občania, ktorí v deň referenda nebudú prítomní v mieste trvalého bydliska môžu si na Mestskom úrade vyžiadať hlasovací preukaz, s ktorým môžu hlasovať v referende v ktoromkoľvek hlasovacom okrsku na celom území SR.
Právo hlasovať majú občania, ktorí v deň referenda dovŕšili 18 rokov a zdržiavajú sa v deň referenda na území SR.
Oprávnený občan hlasuje osobne. Po príchode do hlasovacej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti.

Ohodnoťte článok: