Hospodárenie mesta za I. polrok

Október 2000 / Prečítané 2281 krát
Na programe 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku bol rozbor hospodárenia mesta Pezinok za I. polrok 2000. Z materiálu, ktorý pre poslancov pripravilo Finančné oddelenie MsÚ vyberáme:

PRÍJMY
   V I. polroku 2000 boli dosiahnuté príjmy 110 450 tis. Sk, čo je 81 percent z ročného rozpočtu. U verejnosprávnych príjmov je plne-nie 34 966 tis. (58 percent), kapitálových príjmov 23 918 tis. (78 percent), a prevodov z fondov 51 566 tis. Sk (115 percent). Plnenie priaznivo ovplyvnili vyššie príjmy za uloženie odpadov, z podielových daní (závislá činnosť, cestná daň), nájomného za nebytové priestory, predaj nehnuteľností a úroky.

VÝDAVKY
Rozpočet mesta ráta s ročnými výdavkami 144 724 tis. Sk. Za prvý polrok bolo plnenie 79 109 tis. Sk, t.j. 55 percent. Verejnosprávne (neinvestičné) výdavky boli 29 216 tis. (42,9 percent), investičné výdavky na údržbu a splátky 6 668 tis. (52 percent), výdavky na nové investície 24 381 tis. (56 percent), prevody do fondov 18 844 tis. Sk.
V stanovisku hlavnej kontrolórky sa konštatuje, že plnenie rozpočtovaných výdavkov bolo v súlade so schváleným rozpočtom, zákonom č. 303/95 Z.z. o rozpočtových pravidlách a VZN č. 6/96 o representative.
V porovnaní s rokom 1999 sú vyššie polročné príjmy o 22,1 mil. Sk a výdavky o 18,4 mil. Sk.


Ohodnoťte článok: