MESTO PEZINOK vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / September 2000 / Prečítané 2141 krát

na nájom nebytových priestorov v k.ú.Pezinok, v objekte na Cajlanskej ul.č.63 a to predajňu o podlahovej ploche 42,18m2, kanceláriu o podl.ploche 18,00m2 a sklad o podl.ploche 14,17m2 t.j. celkovo o výmere 74,35m2.

s týmito podmienkami :

  1. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti :
  • účel nájmu a ponúkané nájomné uvedené formou sadzby "Sk/m2 /rok", čo budú kritériá výberu najvhodnejšieho nájomcu
  • doklady o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity
  1. Podrobnejšie informácie podá : JUDr.Jarmila Poláková - právnik oddelenia správy majetku, organizátor výberového konania, č.t. 6901 176, I.posch.MsÚ, č.dv.15.,
  2. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne na  II.posch., č.dv.23, v uzavretých obálkach, uveďte meno a  adresu uchádzača a výrazne označte heslom "Výberové konanie  - Cajlanská 63".
  3. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 13.10.2000 o 11,00 hodine.
  4. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku sa môžu zúčastniť výberového konania dňa 13.10.2000 o 13,00 hod. na MsÚ č. dv.12 na I.posch., kde následne po otvorení obálok podaných prihlášok môžu zabsolvovať osobný pohovor s výberovou komisiou.
  5. Organizátor si vyhraduje právo zrušenia výberového konania, s ktorým rozhodnutím musia byť uchádzači bezodkladne písomne oboznámení.
  6. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s ňou oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali prihlášku.

Ohodnoťte článok: