Mestské zastupiteľstvo v októbri

September 2000 / Prečítané 1841 krát


   Najbližšie zasadnutie Mestského zas- tupiteľstva sa uskutoční 26. októbra. Poslanci budú prerokúvsť rozbor hospo- dárenia za I. polrok 2000, prípravu rozpočtu na rok 2001, osobitné ekonomické zámery na rok 2001, zabezpečovanie verejnopros- pešných služieb.
Rokovanie sa bude konať v zasadačke na ul. M.R. Štefánika č. 10, začiatok je o 8.30 hod.