Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku, VYHODNOTENIE KULTÚRNEJ ČINNOSTI

September 2000 / Prečítané 2232 krát
Na svojom 14. zasadnutí sa zišli 14. septembra po dvojmesačných prázdninách poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe rokovania bolo vyhodnotenie činnosti Kultúrneho centra a Informačného centra, informácia o činnosti komisie kultúry a o príprave terestriálneho vysielania TV Pezinok a I.

   Úvod patril informácii o činnosti mestského úradu a interpeláciám. Otázky a pripomienky poslancov sa týkali hotela Grand, znečisťovania potoka, dopravného riešenia a materskej školy v Grinave, vykonanej opravy bazéna na mestskom kúpalisku, získania kameňolomu do majetku mesta a i.
V správe o činnosti Kultúrneho centra sa konštatovalo, že KC pod vedením novej riaditeľky skvalitnilo svoju činnosť. Okrem tradičných podujatí pribudli nové typy programov. Zlepšila sa komunikácia a spolupráca s ostatnými kultúrnymi  inštitúciami v meste. Priaznivá je aj polročná bilancia plnenia rozpočtu v príjmovej i výdavkovej časti.
Poslanci zobrali na vedomie správu o činnosti Informačného centra na Radničnom námestí, ktoré stále rozširuje svoje služby.
Úspešne plní svoje úlohy aj TV Pezinok, ktorá okrem informovania občanov zabezpečuje funkciu kultúrnu, vzdelávaciu a spoločenskú. TV sa chystá na terestriálne vysielanie, v súvislosti s tým ju čaká personálne a štrukturálne dobudovavanie.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti kultúrnej komisie. Komisia mala v tomto roku dve zasadnutia. Pozornosť venovala činnosti kultúrnych organizácií, propagácii mesta, inovácii výlepových a informačných plôch.
Poslanci sa oboznámili s informáciou o investičnom zámere na vybudovanie obchodno-prevádz-kového centra firmy LAMDA v Pezinku. Schválili tiež všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a služieb na trhových miestach ako aj trhové poriadky trhovísk na Kupeckého ulici a na Holubyho ulici č. 69.
V ďalšej časti rokovania odzneli informácie o situácii v Klube dôchodcov v Grinave, o výberových konaniach a schválili niektoré prevody nehnuteľností.


Ohodnoťte článok: