JUBILEUM POLICAJNEJ ŠKOLY

August 2000 / Prečítané 7444 krát

   V Pezinku sídli stredná odborná škola Policajného zboru. Má tridsaťročnú tradíciu. V roku 1969 bol uznesením Federálnej vlády vytvorený Pohotovostný útvar Verejnej bezpečnosti. Rozkazom ministra vnútra v roku 1991 bola zriadená Stredná odborná škola Policajného zboru.
Pomaturitné kvalifikačné štúdium poskytuje policajtom základné policajné vzdelanie. Študenti získavajú vedomosti a zručnosť v oblasti poriadkovej dopravnej služby, kriminalistiky a trestného práva, bojovej a telesnej prípravy.
Všeobecná výučba je zameraná na zvládnutie základov nemčiny a angličtiny, ovládanie práce s počítačom, techniku administratívy, etiku a psychológiu policajnej práce.
Škola zriadila špeciálne učebne na výcvik zákrokovej činnosti na mieste trestného činu a priestupku. Maturitná skúška je zameraná na praktické a teoretické riešenie typickej modelovej bezpečnostnej situácie, ktorá vychádza z policajnej práce.
Absolventi školy sa uplatňujú v jednotlivých druhoch policajnej služby, najmä ako inšpektori poriadkovej alebo dopravnej služby, pohraničnej polície, ako starší inšpektori s územnou a objektovou zodpovednosťou, ako starší inšpektori dopravnej služby, pohraničnej polície a v iných funkciách a profesiách Policajného zboru. Uplatnenie nájdu aj v iných službách, povedzme v železničnej, vojenskej a obecnej polícii.
Škola pri zvyšovaní efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu
poslucháčov využíva poznatky z medzinárodných aktivít polícií zo západných krajín. Boli to okrem iného kurzy inštruktážnych metód zamerané na zlepšenie prípravy policajtov, organizované kanadskými inštruktormi, ukážky prípravy a výcviku pohotovostnej polície v Nemecku, ďalej spolupráca s holandskou, belgickou a švajčiarskou políciou.
Popri stále sa zdokonaľujúcej výučbe v SOŠ PZ nezabúdajú ani na mimoškolské aktivity. Organizujú rôzne spoločenské, kultúrne akcie a telovýchovné podujatia. Množstvo študentov reprezentovalo školu na rezortných a medzire-zortných súťažiach.
Aj v budúcnosti bude hlavným poslaním školy vychovávať kvalitných policajtov na výkon policajnej služby v záujme občanov.

   V dňoch 5.-7. septembra 2000 sa uskutočnia v SOŠ PZ v Pezinku pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku školy Majstrovstvá policajných škôl v streľbe a ukážky činnosti. Na podujatí sa zúčastnia policajné školy z Čiech, Maďarska a Košíc. Keďže program 7. septembra bude prístupný aj verejnosti uvádzame začiatky súťaží:

  • 9.00 hod. - Majstrovstvá policajných škôl v streľbe zo služobných zbraní (strelnica školy),

  • 9.00 hod. - ukážka policajnej činnosti útvaru osobitného určenia a služobnej kynológie (nástupište školy),

  • 9.30 hod. - ukážka policajnej činnosti Jazdeckej polície a služobnej kynológie (futbalové ihrisko školy),

  • 9.30 hod. - súťaž v džude (nová telocvičňa),

  • 10.00 hod. - futbalový miniturnaj (hádzanárske ihrisko),

  • 10.00 hod. - turnaj v stolnom tenise (stará telocvičňa).


Ohodnoťte článok: