S mladými o mladých - II.

August 2000 / Prečítané 2283 krát
V júlovom vydaní nášho časopisu sme otvorili diskusiu na tému života mladých ľudí v našom meste. Ako sme avizovali, v tomto čísle bude reč o tom:

1. Čo mesto pre mládež robiť musí, lebo mu to ukladá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - o. i. je v ňom zakotvené, že mesto:
- ...utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú činnosť, telesnú kultúru a šport;
- ...obstaráva a schvaľuje koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mestal;
- ...vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.

2. Čo obsahuje Koncepcia kultúry mesta Pezinok osobitne vo vzťahu k mládeži ? (plné znenie koncepcie) Je v nej tiež ustanovené:
- vo všetkých činnostiach v oblasti kultúry sa osobitným spôsobom prihliada na mládež s cieľom formovať pozitívnu hodnotovú orientáciu vyrastajúcu z tradičných a overených hodnôt európskej civilizácie.

3. Ako vidí oblasť práce s mládežou programové vyhlásenie Mestského zastupiteľstva na roky 1998-2002 ? Možno v ňom popri inom nájsť záujem mesta:
- na úseku kultúry v spolupráci s Kultúrnym centrom, Malokarpatským múzeom, Malokarpatským osvetovým strediskom, Malokarpatskou knižnicou, Základnou umeleckou školou a Centrom voľného času vytvárať podmienky pre rozvoj nekomerčných kultúrnych aktivít s cieľom podporiť aktívny podiel mladých ľudí na kultúre mesta;
- v spolupráci s cirkvami a občianskymi združeniami spolupôsobiť na duchovný rozvoj mladých ľudí;
- z fondu kultúry podporovať tradičné kultúrne a spoločenské podujatia v meste (o. i. aj činnosť záujmových združení, spolkov a skupín);
- zabezpečiť sprevádzkovanie plavárne pre širokú verejnosť a pre školy s cieľom zvýšenia plaveckej gramotnosti mladých ľudí v našom meste a okrese;
- vytvoriť podmienky pre vybudo
vanie otvorenej umelej ľadovej plochy;
- finančne podporiť základné školy pri zriaďovaní športových tried, prenájmom športovej haly podporiť vrcholový a mládežnícky šport v meste, najmä basketbal, volejbal a hádzanú (uvedené programové vyhlásenie považuje Mestské zastupiteľstvo za otvorený dokument, ktorý sa spresňuje pri príprave ročných rozpočtov podľa ekonomických možností mesta a pripomienok občanov. Po skončení každého roka samospráva mesta Pezinok skladá účty z jeho plnenia - o. i. aj formou Ročenky samosprávy za príslušný rok, ktorá má tlačenú podobu a možno ju nájsť aj na internete.

4. Koľko sa vynaložilo z mestskej pokladne v roku 1999 na prácu mládeže a s mládežou?
Vyhodnotenie plnenia celého rozpočtu mesta možno nájsť v Ročenke samosprávy za rok 1999 - nájdete ju v Informačnom centre v Pezinku alebo na internete www.mesto. pezinok.sk. V súlade s programovým vyhlásením MsZ bolo v roku 1999 v oblasti práce s mládežou zrealizované:
- detské ihrisko Sever 500 000 Sk,
- rekonštrukcia kotolne Materskej školy v Grinave 350 000 Sk,
- rekonštrukcia Pedag. psych. poradne na Hrnčiarskej ul. 45 000 Sk,
-odstránenie následkov havárie ústredného kúrenia v Hestii 45 000 Sk;
- na rôzne aktivity z oblasti práce s mládežou boli poskytnuté príspevky z mestských fondov:
- z fondu športu - spolu 426 106 Sk, z toho pre mládež 129 750 Sk;
- z fondu kultúry - spolu 203 087, 80 Sk; z toho pre mládež 103 700 Sk;
- z fondu pomoci - spolu 71 900 Sk, z toho pre mládež 39 900 Sk.
Spolu 1 213 350 Sk.
Okrem toho mesto každoročne poskytuje príspevok 2 milióny Sk na činnosť Kultúrneho centra, z čoho podstatná časť ide na programy pre mladých ľudí a záujmovo-ume-leckú činnosť. Len bezplatný prenájom všetkých priestorov Kultúrneho centra na činnosť mládežníckych kolektívov, skupín, súborov a na akcie pezinských škôl všetkých stupňov či mimoškolských zariadení predstavoval v roku 1999 hodnotu 480 310 Sk, ktorú by Kultúrne centrum získalo v prípade ich komerčného prenájmu. Aj TV Pezinok, ktorá je mestskou s.r.o., mesto dotuje sumou 2 milióny Sk ročne. TV Pezinok sa vo veľkom rozsahu pravidelne venuje problematike mládeže - informovaniu o jej aktivitách a problémoch.

5. Čo zaujímavé chystá mesto v najbližšom období?
- 1.9. 2000 bude otvorená plaváreň. Celkové náklady na jej realizáciu, 30 miliónov Sk, boli financované z rozpočtu mesta.
- 9.9. 2000 vyvrcholí Pocta Kupeckému II, medzinárodná súťaž v portrétovej tvorbe detí a mládeže. Realizácia tohto projektu bude stáť temer 40 tisíc Sk.

   Uvítame vaše reakcie na tento príspevok a zároveň avizujeme, že v septembrovom čísle chceme "otvoriť" staronový problém klubu mládeže v Pezinku. Slovo dostanú primátor mesta, zástupca primátora, predseda komisie mládeže a športu a čakáme samozrejme na vaše príspevky do diskusie (pre uzávierku prosíme o ich doručenie do redakcie Pezinčana do 15.9.).
Keď už je reč o diskusii, len pripomíname, že v septembri odštartuje Televízia Pezinok seriál diskusných relácií na tému života mládeže v našom meste. Záujemcovia o účasť v nej sa môžu kontaktovať so šéfredaktorom Marošom Bartákom (TV Pezinok, Holubyho 42, telef. 641 29 58). Keďže nie všetci v meste majú doma káblovú televíziu, Informačné centrum v Pezinku na Radničnom námestí 8 bude opakovane reprízovať pre verejnosť tieto relácie denne od 10.00-18.00 hod., v sobotu od 10.00- 14.00 hod. a v nedeľu od 14.00-18.00 hod.

Ohodnoťte článok: