Kontroly nelegálnej práce

JUDr. Ida Konopová / August 2000 / Prečítané 1777 krát
Pri hodnotení polročnej kontrolnej činnosti Národného úradu práce, Okresný úrad práce v Pezinku sa po prvýkrát pozornosť venovala aj oblasti výkonu kontroly nelegálnej, tzv. čiernej práce.
Túto oblasť kontroly vykonával NÚP OÚP Pezinok v odbornej súčinnosti s Daňovým úradom Pezinok, Okresným úradom Pezinok a OR PZ SR Pezinok v zmysle vzájomnej Dohody z apríla 2000, ktorej gestorom bolo MPSVaR SR.
Kontroly sa vykonávali od januára 2000 v rôznych náhodne i plánovane vybraných subjektoch v mestách a obciach okresu Pezinok so zameraním zistiť legitímnosť pracovnoprávnych zmluvných vzťahov.
V prvom polroku 2000 bolo vykonaných 9 kontrol nelegálnej práce, pričom nedostatky sa zistili u troch dotknutých zamestnávateľov. V jednom prípade bol uložený sankčný postih.
Možno konštatovať, že kontroly nelegálnej (čiernej) práce vykonané NÚP OÚP Pezinok v odbornej spolupráci s vyššie uvedenými orgánmi prispeli k zvýšeniu právneho vedomia jednotlivých zamestnávateľov i zamestnancov a taktiež k formovaniu verejnej mienky posudzovania čiernej práce ako nežiaduceho spoločenského javu.
Kontrola nelegálnej práce sa preto bude uskutočňovať aj naďalej, s cieľom postupného zvyšovania zákonnosti v pracovnoprávnej oblasti v okrese Pezinok.
Na tento účel slúži aj zriadenie schránky na podávanie anonymných i neanonymných oznámení o vykonávaní nelegálnej (čiernej) práce, ktorá je umiestnená v budove NÚP OÚP Pezinok, Moyzesova 2, na I. poschodí (vedľa dverí nad schodišťom).

Ohodnoťte článok: