Rozprávkové povolenia na prípojky

Ing. Helena Kobzová / August 2000 / Prečítané 3002 krát
Nie každý, kto stavia, vie, že vydaním stavebného povolenia nemá všetko "povolené". Veľmi dôležité je rozkopávkové povolenie, ktoré sa týka prípojok na verejné siete. Vzhľadom na to, že sa v praxi veľakrát stretáme s prekvapením typu "ja som si myslel, že keď mám stavebné povolenie, môžem rozkopávať komunikáciu", rozhodli sme sa informovať našich spoluobčanov o povinnosti požiadať v zmysle vydaného stavebného povolenia mesto (ako správcu miestnych komunikácii) o vydanie rozkopávkového povolenia, v ktorom sa určia presné podmienky a termín realizácie.
V žiadosti o vydanie tohto povolenia stavebník uvedie presný termín realizácie prác, zodpovedného pracovníka a firmu, ktorá bude práce vykonávať. Ďalej priloží situačný plán prípojky s vyznačením jej napojenia a dĺžky spolu s fotokópiou stavebného povolenia.
Dôležitým upozornením pre stavebníkov je, že rozkopávkové povolenia sa z dôvodu zimnej údržby komunikácií a verejných priestranstiev vydávajú len v čase od 15.3. do 15.11.
Zároveň oznamujeme stavebníkom, že v zmysle § 139 b odst. 5 písm. c/ zákona č. 237/2000 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, sú prípojky stavieb na verejné siete klasifikované ako drobné stavby, ktoré bude povoľovať mesto Pezinok.

Ohodnoťte článok: