Zo zasadania Mestského zastupiteľstva

Júl 2000 / Prečítané 1807 krát

  

   Dňa 29. júna sa konalo riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Poslanci prerokúvali správy z úseku výstavby (uplatňovanie územnoplánovacej dokumentácie, rozpracovanosť investičnej výstavby), o stave pasportizácie majetku mesta, zaoberali sa ochranou vinohradov a návrhom na začlenenie Pezinka do Bratislavského vyššieho územného celku.

   Vedúci oddelenia výstavby MsÚ Ing. Michal Ondrovič predložil písomnú správu o uplatňovaní územnoplánovacej dokumentácie sídelného útvaru Pezinok. Výstavba v meste sa riadi podľa územného plánu, k návrhu zmien a doplnkov sa vyjadruje MsZ. Doterajšie zmeny sa týkali individuálnej bytovej výstavby v katastrálnom území Grinava, trasy obslužnej komunikácie pre nákladnú dopravu v súvislosti s rekonštrukciou železničnej trate v úseku Bratislava-Trnava a územnoplánovacej dokumentácie zóny Turie brehy a Rozálka.
Zoširoka sa diskutovalo o návrhu na prijatie Všeobecno záväzného nariadenia na ochranu úrody vo vinohradoch v období oberačiek (podrobnejšie na 5. strane), v dôsledku ktorého bude obmedzený pohyb
po turistických a prechádzkových trasách. Poslanci v snahe zabrániť pretrvávajúcim krádežiam hrozna VZN schválili.
Zo správy o investičnej výstavbe získali poslanci prehľad o ukončených, rozpracovaných a pripravovaných stavbách. V tomto roku bude najväčšou ukončenou stavbou rekonštrukcia krytej plavárne (22 miliónov Sk). Najväčším projektom je rekonštrukcia tepelného hospodárstva (5,5 miliónov Sk). Do konca roka sa má ešte vybudovať parkovisko Za hradbami, chodník na Polkorábovej ulici, križovatka Holubyho-Jesenského-Moyzesova, svetelná signalizácia na priechodoch na Myslenickej ulici.
Poslanci sa oboznámili so stavom pasportizácie a vysporiadania majetku mesta. Práce sú rozdelené na štyri etapy. V rámci I.etapy sa urobil súpis pozemkov, zoznam a využitie nehnuteľností. Zabezpečili sa revízie elektro a plyno zariadení, bleskozvodov, kotlov, tlakových nádob a hasiacich prístrojov.
Mestské zastupiteľstvo schválilo novelu VZN o štatútoch mestských fondov v prílohe č. 9, kde sa mení znenie vo Fonde športu. Novela má za cieľ upraviť financovanie športových klubov v Pezinku, ktoré sa starajú o športoviská patriace do vlastníctva mesta.
Poslanci prijali vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú nesúhlas so začlenením Pezinka do Trnavského vyššieho územného celku, ako to navrhujú spracovatelia návrhu novej koncepcie územnej správy, a trvajú na tom, aby naše mesto bolo súčasťou Bratislavského VÚC.
MsZ schválilo komisiu na výber dodávateľa projektu a generálneho projektanta pre územné rozhodnutie na pripravované sídlisko Rozálka.


Ohodnoťte článok: