Ako separujeme?

Máj 2000 / Prečítané 1675 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku na svojom poslednom zasadnutí prerokovali správu - vyhodnotenie separovaného zberu za rok 1999, z ktorej vyberáme:
  • Do separovaného zberu komunálneho odpadu sú zapojení všetci obyvatelia bytoviek a 95,6 percenta obyvateľov rodinných domov. Celkovo teda separuje 98,6 percenta obyvateľov Pezinka, plus niektoré firmy a podniky.
  • Mesto sa stará o likvidáciu odpadu prostredníctvom firmy Pet-mas, s ktorou má od roku 1992 zmluvu. Táto firma zabezpečuje využitie vytriedených surovín a likvidáciu zvyšného netriedeného odpadu uložením na skládku.
  • Na určených miestach na sídliskách je rozmiestnených 454 kusov 1100 l kontajnerov - 110 na papier, 98 na bioodpad, 246 na netriedený odpad. Kontajnerov na sklo je 34.
  • V roku 1999 bolo vytriedených 131 ton papiera, 72,2 t skla a 818,6 t bioodpadu. Netriedeného odpadu bolo 5210 ton.
  • Občania v rodinných domoch vytriedili 95,2 t papiera a v bytovkách 35,8 t papiera.
  • Obyvatelia v 2265 rodinných domoch vyseparujú za rok v priemere na jeden dom 42 kg papiera, a v 4877 bytoch v bytovkách 7,34 kg na jeden byt.
  • Každý občan Pezinka (21 838 obyv.) vyprodukoval za rok 237 kg netriedeného odpadu a vytriedil 47 kg druhotných surovín.
  • Náklady na vývoz a ukladanie odpadu sa každý rok zvyšujú. Časť nákladov znáša občan, časť sa hradí z mestského rozpočtu. Prístup občanov k triedeniu je jedným z kritérií, ktoré ovplyvňujú výšku poplatku. Výsledky separácie v uplynulom roku potvrdili, že je namieste prenášať vyšší poplatok na občana ako to bolo doteraz. Aj diferenciácia výšky poplatku u občanov rodinných domov a bytoviek, vzhľadom na rozdielnosť ich zapojenia do separovania je opodstatnená.

Ohodnoťte článok: