Závery z rokovania poslancov

Milan Oravec / Apríl 2000 / Prečítané 2063 krát


    Mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí rokovalo aj o postupe výstavby obchodno-administratívneho objektu Interdat na Potočnej a Holubyho ulici, ako aj o riešení plánovanej výstavby benzínového čerpadla na Moyzesovej ulici, proti ktorému občianska iniciatí-va Človek v meste organizuje petičnú akciu. Aké sú výsledky tohto rokovania?

- Vzhľadom na prerokúvané problémy výstavby objektu Interdatu v Mestskej rade sme prizvali na zasadnutie MsZ konateľa investorskej firmy RNDr. Karola Hamalu. Poslancom prezentoval zámery investora. Uviedol, že z dôvodov finančných a technických problé-mov predkladajú Odboru životného prostredia Okresného úradu žiadosť o zmenu stavebného povolenia. Spočíva v tom, že chcú znížiť výškové zónovanie stavby, čím sa pri zmene stavebného povolenia trval na riešení parkovania motorových vozidiel v súlade s technickými normami a požadoval z hľadiska architektúry, zohľadnenie historicho urbanizmu mesta.
Čo sa týka plánovanej výstavby benzínového čerpadla, na základe listu občianskej iniciatívy Človek v meste, sa tento problém dostal na rokovanie Mestskej rady a MsZ. Poslanci konštatovali, že uznesenie č. 1-25/2000 z minulého zasadnutia, ktorým bol primátor poverený podať podnet na mimoodvolacie konanie k preskúmaniu územného rozhodnutia a preskúmaniu súladu záväzného stano-viska mesta k plánovanej výstavbe boli splnené. Podľa informácie prednostu Okresného úradu René Bílika Krajský úrad v Bratislave vrátil územné rozhodnutie OÚ na nové konanie. MsR a MsZ veľmi zodpovedne pristupuje k požiadavke občanov, ktorá vyplýva z petičnej akcie, aj napriek tomu, že petícia na mesto nebola ešte doručená. MsZ prijalo uznesenie, ktoré zaväzuje pri novom konaní opierať sa o návrh územného plánu Centrálnej mestskej zóny, ktorý je v pripomienkovom konaní a ktorý na danom území neráta s podobnou investičnou výstavbou. Súčasne odporučilo primátorovi rokovať s vlastníkmi pozemkov v danom území vo veci ich odpredaja mestu, ktoré by ich v budúcnosti využilo v súlade s návrhom ÚP CMZ.


Ohodnoťte článok: