Mesto PEZINOK vyhlasuje výberové konanie

Ing. Ivan Pessel / Apríl 2000 / Prečítané 2081 krát

na nájom nebytových priestorov v k.ú.Pezinok,
v objekte na Radničnom nám.č. 9 na I.poschodí:

 • kanceláriu č. 28 o podlahovej ploche 40,93m2 a
 • kancelárie č.30 a 31 /priechodné s jediným vstupom z chodby/ o podlahovej ploche
  56,30m2 (40,70 + 15,60)

  a týmito podmienkami :
 1. Predmet: kancelária č.28 o podl.ploche 40,93m2 a kancelárie 30 a 31 o celkovej podl.ploche 56,30m2 (spojené devrami s jedným vstupom z chodby) na I.pposchodí administratívnej budovy na Radničnom námestí č.9 v Pezinku.
 2. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti : * účel nájmu a ponúkané nájomné uvedené formou sadzby "Sk/m2/rok", čo budú kritériá výberu najvhodnejšieho nájomcu * doklady o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity
 3. Podrobnejšie informácie podá : JUDr.Jarmila Poláková - právnik oddelenia správy majetku, organizátor výberového konania, č.t. 6901 176, I.posch.MsÚ, č.dv.15.
 4. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne na II.posch., č.dv.23, v uzavretých obálkach, uveďte meno a adresu uchádzača a výrazne označte heslom "Výberové konanie - Radničné 9".
 5. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 15.5.2000 o 11,00 hod.
  6. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku sa môžu zúčastniť výberového konania dňa 15.5.2000 o 14,00 hod. na MsÚ č. dv.12 na I.posch., kde následne po otvorení obálok podaných prihlášok môžu zabsolvovať osobný pohovor s výberovou komisiou.
 6. Organizátor si vyhraduje právo zrušenia výberového konania, s ktorým rozhodnutím musia byť uchádzači bezodkladne písomne oboznámení.
 7. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s ňou oboznámi aj uchádzačov, ktorý do toho času podali prihlášku.

Ohodnoťte článok: