Lepšie triedia odpad v rodinných domoch

Apríl 2000 / Prečítané 2011 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa 13. apríla t.r. zišli na svojom 11. zasadnutí. Na programe boli správy o lesnom a poľovnom hospodárstve, o stave životného prostredia a o separovanom zbere za rok 1999. Živý záujem poslancov vyvolali informatívne správy o výstavbe objektu Interdat a o sociálnom útulku.
V rámci interpelácií sa poslanci pýtali, ako bude mesto riešiť petíciu občanov, týkajúcu sa vjazdu nákladných motorových vozidiel a zníženia rýchlosti na Hrnčiarskej ulici. Kritickú diskusiu vyvolala informácia zástupcu firmy Interdat RNDr. Karola Hamalu o výstavbe objektu na Potočnej ulici (viac píšeme na 6. strane).
Zo správy o s eparovanom zbere sme sa dozvedeli, že občania Pezinka v minulom roku vytriedili 131 ton
papiera, 72 ton skla a takmer 820 ton bioodpadu. Podstatne lepšie separujú odpad občania v rodinných domoch, čo sa odrazí aj v cene.
Primátor mesta Ivan Pessel informoval o plnení uznesenia č. 1-25/2000 z predchádzajúceho zasadnutia MsZ, vo veci pripravovanej výstavby benzínového čerpadla na Moyzesovej ulici. Nesúhlasné stanovisko mesta v tejto záležitosti je už známe, s takouto výstavbou už neráta ani nový návrh územného plánu Centrálnej mestskej zóny, ktorý je do 15. mája 2000 na pripomienkovanie na oddelení výstavby MsÚ v Pezinku.
MsZ rozhodlo o zriadení sociálneho útulku od 1. júla t.r. v objekte bývalých jaslí na Komenského ul. č. 23.

Ohodnoťte článok: