Mestské lesy v nájme

Marec 2000 / Prečítané 2059 krát
   Mesto Pezinok má vo vlastníctve 1200 ha lesa, ktoré získalo od štátu v zmysle zákona č. 306/ 92 Zb. Nadobudnutím vlastníctva vznikla povinnosť nielen ekonomicky zhodnocovať produkty lesa, ale starať sa tiež o všetky celospoločensky užitočné funkcie.
V snahe zabezpečiť komplexnú odbornú starostlivosť o tieto lesy bola v roku 1993 uzatvorená nájomná zmluva so Západoslovenskými lesmi š.p. Bratislava. Táto vytvára podmienky k plneniu predpisov v pestovnej i ťažobnej činnosti, tak ako ich ukladá Lesný hospodársky plán.
V minulom roku bolo vyťažených vyše šesť tisíc metrov kubických drevnej hmoty, z toho 1800 pochádzalo z kalamity, ktorá postihla mestské lesy v júni. V pestovnej činnosti bola obnova lesa vykonaná na 5,25 ha. Lesníci sa ďalej venovali ošetrovaniu mladých porastov okopaním (3,1 ha), uhadzovaniu haluzoviny (4,5 ha), mechanickej a chemickej ochrane proti burine a zveri (24 ha). Oplotenie novozaložených kultúr bolo vykonané v dĺžke jedného kilometra a prerezávky na ploche viac ako 25 ha porastov.
Ekonomika hospodárenia je vyhodnocovaná každoročne, správu o ročných výsledkoch predkladá mestskému zastupiteľstvu hlavná kontrolórka mesta.