Likvidácia odpadu z rekreačných oblastí

Marec 2000 / Prečítané 1824 krát

 

   V roku 1999 Mesto Pezinok po prvý raz vyrubilo majiteľom chát v rekreačných oblastiach poplatok za vývoz komunálneho odpadu.
Podľa Zákona č. 238/ 91 Zb. o odpadoch je obec v zmysle § 2 ods. 7 pôvodca komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce. Pôvodca je povinný zabezpečiť likvidáciu odpadov, v opačnom prípade mu hrozí pokuta (§ 5 ods. 1 pís. f Zákona o odpadoch). To znamená, že mesto Pezinok je pôvodca odpadu, ktorý sa tvorí v rekreačných oblastiach. Vývoz komunálneho odpadu z rekreačných oblastí nie je možné realizovať osobitne pre každého jedného majiteľa chaty. Mesto je preto povinné zabezpečiť likvidáciu odpadu z chatových oblastí a vzhľadom na neustále sa zvyšujúce náklady spojené s likvidáciou odpadu, prenieslo alikvótnu časť úhrady na priamych producentov odpadu.
V praxi to znamená, že majitelia chát majú k dispozícii v rekreačných oblastiach vybudované kontajnerové stanovištia. Do roku 1998 boli v rekreačných oblastiach umiestnené veľkokapacitné kontajnery, ktoré od roku 1999 nahradili sídliskové nádoby o objeme 1100 litrov. Výmena kontajnerov sa uskutočnila, aby sa zamedzilo zneužívaniu kontajnerov určených pre chatárov osobami, ktoré úmyselne svoj vlastný odpad do rekreačných oblastí dovážali z iných častí Pezinka. Veľkoobjemové kontajnery umožňovali týmto osobám využívať služby spojené s vývozom odpadu z chát na vlastný prospech, pričom evidentne nešlo o odpad, na ktorý boli určené.
Výmenou väčších kontajnerov za menšie prišlo vo veľkej miere k náprave, no stále sú medzi nami takí, ktorí to bezohľadne využívajú a bezplatne zapĺňajú smetné nádoby v chatových oblastiach.
V záujme mesta je, aby smetné nádoby určené chatárom slúžili výlučne len im, a preto prijalo ďalšie opatrenia. Kontajnery sú označené a Mestská polícia a MsÚ, oddelenie životného prostredia vykonáva pravidelné kontroly.
Vyzývame chatárov, aby svoje postrehy z používania zberných nádob na iný účel než je zber komunálneho odpadu (podobný domovému odpadu) z rekreačných oblastí nahlasovali na MsÚ, odd. životného prostredia č. tel. 6901 150 alebo na Mestskú políciu č. tel. 6901 182.


Ohodnoťte článok: