VYHODNOTENIE ČINNOSTI MESTSKÝCH ZARIADENÍ

Február 2000 / Prečítané 1941 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom februárovom zasadnutí hodnotilo kultúrny život v meste. Súčasťou tejto správy, ktorú predložil zástupca primátora mesta Oliver Solga, bolo aj vyhodnotenie minuloročnej činnosti Kultúrneho centra, mesačníka Pezinčan, Televízie Pezinok a Informačného centra, ktoré sú v priamom riadení mesta.

   Kultúrne centrum prešlo v roku 1999 zložitým obdobím. Boli vykonané zmeny na poste riaditeľa, istý čas bol zastupovaním poverený zástupca primátora. Súčasná riaditeľka Ing. Ingrid Noskovičová nastúpila do funkcie 1.novembra 1999.
Problémy v organizácii nastali v ekonomickej oblasti, čo zapríčinili nedostatky v riadení a dramaturgii. Aj keď nemožno bývalému vedeniu vyčítať kvalitu a návštevnosť na niektorých podujatiach, bolo to za cenu, že viaceré z nich boli nákladné a preto aj stratové. Konsolidácia pomerov v personálnej i programovej oblasti nastala až v druhom polroku.
Kultúrnemu centru sa podarilo udržať kvalitu a rozmanitosť podujatí. Mnohé z nich presiahli rámec mesta a prispeli k jeho dobrej propagácii. K najvydarenejším podujatiam patrili Jazzový duel, Pezinský škopek, koncerty j. Nohavicu, F. Nedvěda, E. Pilarovej, vianočné koncerty. Ako spoluorganizátor sa KC podieľalo na Cibuláku, Pezinskom strapci, Festivale Eugena Suchoňa. V priebehu roka sa uskutočnilo 107 programov.
V pezinskom kultúrnom stánku sa našli priestory pre TK Petan, divadlo PIKI, spevácky zbor, avšak využívajú ich i ostatné kultúrne zariadenia a inštitúcie v meste.
Pochvalu za svoju prácu si zaslúži kolektív pracovníkov kina na čele s T. Matiaškom, ich zásluhou naše kino patrí k najlepším vidieckym kinám na Slovensku.
V správe bola kladne hodnotená činnosť mestských médií. Mesačník Pezinčan sa skvalitnil po obsahovej i grafickej stránke. Okrem svojej hlavnej úlohy-informovať občanov o dianí v meste, výrazne sa podieľa na formovaní občianského vedomia, vedie k zdravému lokalpatriotizmu a hrdosti na svoje mesto. Svoje poslanie si úspešne plní tiež Televízia Pezinok. Okrem toho, že je významným informačným zdrojom pre občanov, zabezpečuje i vzdelávaciu funkciu. Efektívne si počína aj v predaji reklamného času.
Prínosom bolo zriadenie Informačného centra (IC) na Radničnom námestí, o ktoré sa pričinilo Mesto Pezinok a Malokarpatské osvetové stredisko. IC poskytuje informácie o meste i regióne, ktoré sú určené obyvateľom i návštevníkom mesta a regiónu.