Správy o činnosti mestskej polície

Február 2000 / Prečítané 2081 krát
   V roku 1999 Mestská polícia v Pezinku riešila 1474 priestupkov spáchaných na území mesta. Z toho 606 bolo vyriešených peňažnou pokutou v blokovom konaní a u 241 sa začalo objasňovanie priestupku. Najviac z týchto priestupkov bolo na úseku dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (358), verejného poriadku (319) a majetkového charakteru (92). Policajti uložili pokuty v sume vyše 123 tisíc korún.
Ďalších 617 priestupkov z celkového počtu bolo vyriešených dohováraním, čo je najmiernejšia forma riešenia priestupkov.
V minulom roku sa na MsP obrátilo o pomoc alebo upozornilo tu na páchanie protispoločenskej činnosti 613 občanov, z toho 306 boli oznamy tiesňového volania. Mestskí policajti vykonali osem služobných zákrokov voči osobám páchajúcim prevažne majetkovú trestnú činnosť, štrnásť páchateľov zadržali a odovzdali na doriešenie Obvodnému oddeleniu PZ v Pezinku.
Okrem plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii mestská polícia má aj iné povinnosti. Jednou z nich je tiež odchyt psov, voľne pohybujúcich sa na verejnom priestranstve. V minulom roku odchytili 69 psov, z toho 19 vrátili majiteľom, 14 dali do opatery iným (deväť zobrali do útulku v Bratislave) a 36 bolo utratených.
Mestská polícia má dobrú spoluprácu s OO PZ v Pezinku, najmä pri riešení uličnej trestnej činnosti, zlaďovaní výkonu službukonajúcich hliadok i pri samotnej výmene skúseností.