Mesto Pezinok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

Ing. Ivan Pessel / Február 2000 / Prečítané 1915 krát

na nájom nebytových priestorov v k.ú. Pezinok, v objekte na Komenského ul. č.23
- prízemný objekt o využiteľnej ploche 420 m2 s vlastným parkoviskom, celý objekt samostatne stojaci na pozemku o celkovej výmere 1340 m2 a týmito podmienkami:

1. Predmet: prízemný objekt s pozemkom v širšom centre mesta s využiteľnou plochou nebytových priestorov 420 m2, zastavaný a okolitý pozemok o výmere 1340 m2, na Komennského ul. č. 23

2. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti:

  • účel nájmu a ponúkané nájomné uvedené formou sadzby Sk/ m2/ rok, čo budú kritériá výberu najvhodnejšieho nájomcu
  • doklady o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity

3. Podrobnejšie informácie podá: Ing. Ivan Oravec - vedúci OSM, odborný garant výberového konania, č. t. 6901 170, 1. posch. MsÚ, č. dv. 11, organizačné otázky zodpovie organizátor JUDr. Jarmila Poláková - právnik OSM, č. dv. 15, 1. posch., č. t. 6901 176

4. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne na 2. posch., č. dv. 23, v uzavretých obálkach, uveďte meno a adresu uchádzača a výrazne označte heslom Výberové konanie - Komenského 23

5. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 24.3. 2000 o 11.00 hod.

6. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku sa môžu zúčastniť výberového konania dňa 24.3. 2000 o 13.30 hod. na MsÚ č. dv. 12 na 1. posch., kde následne po oboznámení sa s podanými prihláškami zúčastnení účastníci zabsolvujú osobný pohovor s výberovou komisiou.

7. Organizátor si vyhraďuje právo zrušenia výberového konania, s týmto rozhodnutím musia byť uchádzači bezodkladne písomne oboznámení.

8. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s ňou oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali prihlášku.


Ohodnoťte článok: