10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku

Február 2000 / Prečítané 1612 krát
  Na prvom tohtoročnom zasadnutí, ktoré bolo v poradí už desiate od komunálnych volieb, sa zišli 17.februára poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe bolo hodnotenie delikvencie na území mesta, koncepcie kultúry, cestovného ruchu a sociálnych vecí, činnosť komisií a novelizáciu nariadení mesta. Zasadnutie viedol primátor mesta Ivan Pessel.

   K správe o činnosti mestského úradu a hlavnej kontrolórky vystúpilo päť poslancov, ktorí žiadali bližšie vysvetlenie o čistení mesta občanmi rómskeho pôvodu a zaškoľovaní rómskych detí v Grinave, o projektovej príprave na stavebné akcie - prekládku a reštaurovanie Marianskeho stĺpu, svetelnej križovatky a obytného domu na sídlisku Muškát a i.
V interpelácii vystúpilo sedem poslancov. Otázky a pripomienky sa týkali kanalizácie, informovanosti občanov a budovania semafórov v grinavskej časti mesta, zastavovania rýchlikov na pezinskej železničnej stanici, údržby ciest, výstavby obchodno-administratívnej budovy na Holubyho ul., výstavby sídliska Rozálka.
   Správy o delikvencii v meste Pezinok, ktoré písomne predložili riaditeľ OO PZ a náčelník Mestskej polície v Pezinku, zobrali poslanci na vedomie. Prítomný nový riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ Pezinok mjr. Ľudovít Mihál informoval poslancov o problémoch, ktorým chce venovať zvýšenú pozornosť.
O úlohách Civilnej obrany na rok 2000 informoval primátor mesta.
K vyhodnoteniu koncepcií kultúry, cestovného ruchu a sociálnej za rok 1999 a návrhu nových na rok 2000 neboli zásadnejšie pripomienky. Poslancov zaujímalo ako postupuje zavedenie terestriálneho vysielania TV Pezinok a ako sa rieši nepriaznivá situácia s hotelovými kapacitami v meste. Živá diskusia nastala pri výbere objektu na zriadenie útulku pre sociálne odkázaných občanov. Problém, o ktorom bližšie píšeme na inom mieste, sa zatiaľ bude riešiť len provizórne.
Poslanci schválili návrhy noviel Všeobecno záväzných nariadení mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, o rozpočtových pravidlách, o postupe pri prevode vlastníctva mestských bytov a nebytových priestorov.
Rušné bolo dohadovanie sa o riešení využitia objektov športového areálu na Komenského ulici,
ktorých vlastníkom sa stalo mesto, vo vzťahu k užívateľom VTC a PŠC Pezinok. MsZ nakoniec rozhodlo tak, aby prenájmom a stanovenými podmienkami nepoškodilo činnosť športových klubov.
Záverečným bodom rokovania MsZ bola výstavba benzínového čerpadla na Moyzesovej ulici, proti ktorej sa zdvihla vlna odporu občanov, vyjadrená v petičnej akcii. Po zdĺhavej debate mestské zastupiteľstvo prijalo toto uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na základe nesúhlasu občanov mesta s výstavbou benzínového čerpadla OMV na Moyzesovej ulici
1. poveruje - primátora mesta podať podnet na mimoodvolacie konanie na preskúmanie vydaného územného rozhodnutia k výstavbe benzínového čerpadla OMV Odborom životného prostredia Okresného úradu v Pezinku z pohľadu vyjadrení všetkých dotknutých účastníkov konania
2. žiada - primátora mesta preskúmať súlad záväzného stanoviska mesta k výstavbe benzínového čerpadla OMV vo vzťahu s ÚPN SÚ Pezinok.
Ako píšeme na inom mieste stavebné konanie na túto stavbu odbor životného prostredia OÚ Pezinok zastavil.


Ohodnoťte článok: