Kto zodpovedá za zimnú údržbu?

Január 2000 / Prečítané 2253 krát

   V zimnom období je väčšia pravdepodobnosť pádov a úrazov,  preto že chodníky nie sú odhrnuté, prípadne posypané. A to aj napriek tomu, že cestný zákon (193/ 1997 Z.z.) priamo ukladá, aby "vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo s miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené".
Ako je to v Pezinku? Údržbu štátnej cesty vykonáva Slovenská správa ciest (Myslenická, Bratislavská, Kalinčiakova, Senecká, Malacká). Mesto sa stará o odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií a tých chodníkov, ktorých údržbu zjavne nemá kto vykonávať. To sú napr. časti chodníka na Kupeckého , Na Bielenisku, 1. mája a pod. Pre všetkých občanov však platí cestný zákon a povinnosti zakotvené vo všeobecne záväznom nariadení č. 7/ 98 pravidlá spolunažívania: Majiteľ musí zabezpečiť čistotu a poriadok aj na časti verejného priestranstva, ktorá je bezprostredne priľahlá k jeho nehnuteľnosti (chodníky, predzáhradky, priekopy, okolie záhrad a hospodárskych priestorov a pod.). V zimnom období je majiteľ povinný sa postarať o odhrnutie snehu a bezpečnú schodnosť povrchu chodníka priľahlého k svojej nehnuteľnosti.

Informačné centrum na Radničnom nám. 9 v Pezinku je otvorené v pondelok - piatok od 12.00 hod. - 18.00 hod., v sobotu od 10.00 hod. do 13.00 hod. V nedeľu je zatvorené.