Mesto Pezinok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na prenájom nebytových priestorov

Január 2000 / Prečítané 1697 krát

(espresso, kaderníctvomanikúra - pedikúra, sauny,solárium - masáže - rehabilitácia).

Vyhlasovateľ trvá na splnení týchto podmienok účasti uchádzačov v súťaži:

1. fyzická resp. právnická osoba majúca príslušný predmet podnikania v predmete činnosti alebo v živnosti - predloženie výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra nie staršieho ako 3 mesiace..

2. podnikateľský zámer realizácie ponúkaných služieb:
a) rozsah ponúkaných služieb
b) počet vytvorených pracovných miest
c) prevádzkový čas - odporučený s prevádzkou plavárne, predpoklad 8.00-22.00 hod.

3. začatie činnosti bezodkladne po uvedení krytej plavárne do prevádzky ( ukončenie rekonštrukcie 06/2000, predpoklad otvorenia plavárne 09/2000)

4. prax prípadne referencie o poskytovaných službách za predchádzajúce obdobie (1998-1999).

5. ponuka na cenu prenájmu priestoru v Sk/ m2/ rok bez prevádzkových nákladov.

6. vybavenie prenajatého priestoru vlastnými zariaďovacími predmetmi (okrem zariadení trvale spojených s budovou plavárne).

7. navrhovaný čas prenájmu uchádzačom (čas určitýpočet mesiacov, neurčitý).

Podklady t.j. pôdorys prízemia plavárne, rozpis plôch nebytotových priestorov, súpis zariaďovacích predmetov ako súčasť stavby pre záujemcov o účasť v súťaži poskytne organizátor súťaže t.j. Podnik bytových služieb s.r.o. Pezinok, Obrancov mieru 51 - konateľ spoločnosti p. Sandtner (telef. kontakt 0704/ 642 34 11, 0704/ 642 21 92).

Uzávierka súťaže je 21. februára 2000 o 13.00 hod. Miesto pre doručenie návrhov v uzatvorených obálkach s označením "Nebytové priestory - krytá plaplaváreň" je sekretariát konateľa PBS s.r.o. Pezinok, Obrancov mieru 51. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 21.2. 2000 o 13.00 hod. u organizátora súťaže za účasti prihlásených uchádzačov, s ktorými sa postupne uskutoční pohovor pred výberovou komisiou. Výsledok súťaže bude písomne oznámený všetkým uchádzačom do 28.2. 2000.


Ohodnoťte článok: