Mesto Pezinok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na nájom nebytových priestorov

Január 2000 / Prečítané 1986 krát

v k.ú. Pezinok, v objekte na Radničnom nám.č. 9 - dve kancelárie č. 35 a 36 na I. poschodí o celkovej podl. ploche 51,59 m2 (24,59 m2 + 27 m2) a týmito podmienkami:

1. Predmet: kancelárie č. 35 a 36 na I. poschodí budovy na Radničnom námestí č. 9 v Pezinku o podl. ploche 51,59 m2 (24,59 m2 + 27 m2), prepojené dverami, s jedným vstupom z chodby.

2. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti:

  • účel nájmu a ponúkané nájomné uvedené formou sadzby "Sk/ m2/ rok", čo budú kritériá výberu najvhodnejšieho nájomcu
  • doklady o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity

3. Podrobnejšie informácie podá: Ing. Ivan Oravec - vedúci OSM, odborný garant výberového konania, č. tel. 6901 170, I. posch. MsÚ, č.dv. 11, organizačné otázky zodpovie organizátor JUDr. Jarmila Poláková - právnik OSM, č.dv. 15, I. posch., č. tel. 6901 176.

4. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok alebo osobne do podateľne na II. posch., č. dv. 23, v uzavretých obálkach, uveďte meno a adresu uchádzača a výrazne označte heslom "Výberové konanie - Radničné 9".

5. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 21.2. 2000 o 11.00 hod.

6. Uchádzači, ktorí podali platnú prihlášku sa môžu zúčastniť na výberovom konaní dňa 21.2. 2000 o 15.00 hod. na MsÚ č. dv. 12 na I. posch., kde po o otvorení obálok podaných prihlášok absolvujú osobný pohovor s výberovou komisiou.

7. Organizátor si vyhradzuje právo zrušenia výberového konania. S týmto rozhodnutím musia byť uchádzači bezodkladne písomne oboznámení.

8. Prípadnú zmenu podmienok výberového konania zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s ňou oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali prihlášku.


Ohodnoťte článok: