BUDOVAŤ ATRAKTÍVNE SÍDLO REGIÓNU

Január 2000 / Prečítané 1545 krát

   Pán primátor, uplynul rok od komunálnych volieb, vstúpili sme do nového roku 2000. Ako hodnotíte dosiahnuté výsledky a plnenie programového vyhlásenia Mestského zastupiteľstva (MsZ)?
- Rok 1999 bol prvým rokom nového volebného obdobia. Hoci ešte nie sú známe všetky výsledky, možno konštatovať, že to bol úspešný rok. MsZ vytvorilo funkčné orgány - Mestskú radu a komisie, schválilo svoje programové vyhlásenie na celé volebné obdobie a tiež rozpracovanie zámerov na rok 1999.
Programové vyhlásenie MsZ - Demokratická samospráva - spokojní Pezinčania - bohaté mesto, si dalo za cieľ budovať Pezinok ako mesto so stabilnou samosprávou, s vysokým podielom občianskych aktivít, ako centrum Malokarpatského regiónu s významom sídla okresu, s komplexným rozvojom a primeraným hospodárskym zázemím. Zaumienili sme si, že dôraz budeme klásť na rozvoj samosprávy, štátnej správy, výrobnej sféry a podnikania, obchodu a služieb, vzdelávania a športu, aby sa Pezinok stal atraktívnym sídlom, vzhľadom na svoju významnú polohu, prírodné a historické prostredie a blízkosť k hlavnému mestu SR Bratislavy.


Môžete byť, pokiaľ ide o plnenie úloh, troška konkrétnejší?
- Ak by som hodnotil jednotlivé oblasti bod po bode, museli by sme konštatovať ich priebežné plnenie. Počnúc samosprávou, cez účasť predstaviteľov mesta na činnosti organizácií samospráv ako sú Únia miest a obcí SR, Klub primátorov SR, Asociácia prednostov MsÚ, hlavných kontrolórov, Združenie historických miest a iné. Pozitívne môžeme hodnotiť spoluprácu s družobným mestom Mladou Boleslavou, zabezpečovanie propagácie mesta v médiách, na prezentačných výstavách, ako boli Slovakiatour, slovenské inštitúty v zahraničí, či spoluprácu s miestnymi organizáciami a orgánmi, Klubom podnikateľov, rôznymi spolkami a združeniami. Takto by sme mohli prejsť celé programové vyhlásenie. Zo skúseností však viem, že občanov skôr zaujímajú vecné fakty, čo sa v meste plánovalo urobiť, čo sa urobilo a čo nie.

Najskôr by ste mohli spomenúť stavebné akcie, čo všetko v meste pribudlo...
- Spomeniem len tie najväčšie: 24 bytov na Muškáte (21 mil. Sk), rekonštrukcia krytej plavárne (v roku 1999 preinvestované 2,6 mil. Sk), chodník Bratislavská (1,2 mil.), chodník Malacká (1,5 mil.), parkovisko Za hradbami (500 tis.), detské ihrisko Sever (500 tis.), rekonštrukcia komunikácie a parkovisko Novomeského (1,5 mil.), prístrešky na palivo Glejovka (260 tis.), čakáreň MHD Muškát (100 tis.), rekonštrukcie objektov mesta (vyše 4 mil.) - zriadenie informačného strediska, opravy fasád objektov-Radničné nám. 9, Klub dôchodcov Sládkovičova ul., Dom smútku a oplotenie cintorína Grinava, Dom kultúry, ďalej rekonštrukcia kotolne MŠ Grinava, rekonštrukcia kotolne Pedagogicko-psychologickej poradne na Hrnčiarskej ulici, odstránenie následkov havárie ústredného kúrenia v Hestii. Spomenul som len akcie financované z rozpočtu mesta.

Kde ešte mesto z rozpočtu investovalo?
- Vzhľadom na obmedzený rozsah tohto rozhovoru uvediem len tie najväčšie výdavky: geometrický plán k majetkovému vysporiadaniu mestských lesov (800 tis.), káblová sieť a telefónna ústredňa MsÚ (1,3 mil.), varovné sirény systému CO (80 tis.), ošetrenie stromov (400 tis.), vybudovanie kontajnerových stanovísk na likvidáciu odpadov v rekreačných oblastiach (130 tis.), príspevky na vykrytie straty MHD (150 tis.), pre KC (1,5 mil.), pre TV Pezinok (1,5 mil.), klubom dôchodcov (350 tis.), Komunitnému združeniu Sami - Sebe (150 tis.), ďalej na cintorínske služby Pri nedávnej návšteve v Pezinku si predseda vlády Luxemburského veľkovojvodstva J.- C. Juncker v sprievode primátora I. Pessela so záujmom pozrel centrum nášho mesta.(900 tis.), sociálnu výpomoc (135 tis.), sociálne bezúročné pôžičky (35 tis.), pre stredisko sociálnych služieb, vývarovňu (2,7 mil.), príspevky z fondov - na rozvoj športu (614 tis.), na kultúru (170 tis.). Na Vinobranie mesto z rozpočtu prispelo sumou 700 tis., k tomu ešte sponzori ďalších 600 tis. Sk.

Opusťme reč čísel, povedzte nám ešte, čo považujete za dôležité v minulom roku...
- Významným úspechom mesta je získanie grantu z programu PHARE vo výške 2 mil. eúr na rekonštrukciu tepelného hospo- dárstva mesta. V oblasti spolupráce so štátnou správou bola odovzdaná do užívania nová budova Okresného súdu. Zásluhou mesta v spolupráci s okresným a krajským úradom a orgánmi polície sme doriešili dislokáciu Okresného riaditeľstva policajného zboru získaním administratívnej budovy bývalého PD Pezinok. MsZ schválilo Územný plán zóny obytného súboru Rozálka, na ktorom bude pokračovať ďalšia príprava, a Územnohospodárske zásady obytného súboru Turie brehy. V súčasnosti prebieha pripomienkové konanie ku konceptu riešenia aktualizácie Územného plánu centrálnej zóny, ktoré vyústi do verejného pripomienkového konania.
Mesto je už tradičným kultúrnym centrom Malokarpatského regiónu s Medzinárodným festivalom divadelných súborov CIBULÁK, Vínnymi trhmi a inými aktivitami až po najvýznamnejšie podujatie regiónu VINOBRANIE, na ktorom sa okrem mesta podieľali pezinskí podnikatelia, umelci, vinohradníci, vinári, remeselníci a podnikatelia regiónu, ktorí spoločne s našimi občanmi za významnej organizátorskej pomoci pracovníkov MOS a KC, ale i ostatných kultúrnych inštitúcií vytvorili neopakovateľnú atmosféru minuloročných oberačkových slávností.
Na týchto výsledkoch majú zásluhy nielen volené orgány mesta a pracovníci mestského úradu, ale aj podnikatelia mesta, všetky kultúrne a spoločenské organizácie, združenia a spolky, občania mesta a všetci naši partneri, za čo sa im chcem i touto cestou poďakovať.

Pán primátor, to všetko je za nami, výsledky bude ešte podrobne hodnotiť MsZ, povedzte nám, na čo zameriate pozornosť v tomto roku...
- V prvom rade budeme pokračovať v plnení programového vyhlásenia v súlade so schváleným rozpočtom. To znamená kvalitnou prácou na všetkých úsekoch vykryť deficit rozpočtu asi 4 mil. Sk a zabezpečiť kvalitné plnenie všetkých samosprávnych úloh. V rozvojových programoch to bude práca najmä na príprave a začatí rekonštrukcie tepelného hospodárstva (asi 116 mil. Sk na dva roky od výberu dodávateľa), ukončenie rekonštrukcie a odovzdanie do užívania krytej plavárne (22 mil. ), realizácia svetelnej križovatky Holubyho - Moyzesova (1,5 mil.), realizácia terestriálneho vysielania TV Pezinok po vydaní licencie (1,5 mil.), rekonštrukcia parkoviska Za hradbami a chodníka Moyzesova ul. (asi 2,2 mil.) a príprava projektových dokumentácií - sídlisko Rozálka, kanalizácia Grinava, ďalších 24 bytov Muškát, Marianský stĺp, Panský chodník, pravobrežná komunikácia pri Saulaku a i. (7,5 mil. Sk).
V ekonomickej oblasti to bude úloha naplnenia príjmovej časti rozpočtu a využitie všetkých dostupných možností na získanie prostriedkov a mimorozpočtových zdrojov a grantov. Práve na ostatnom zasadnutí Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu sme sa spoločne zamýšľali nad spracovaním regionálneho projektu v gestorstve nášho mesta na grant z programu ISPA na postupné dobudovanie kanalizácie v celom regióne.
Nie sú to úlohy malé, čakajú nás ďalšie tri roky volebného obdobia, reforma verejnej správy a ďalšie úlohy z programového vyhlásenia MsZ. Som však presvedčený, že samospráva mesta je pripravená tieto úlohy splniť.


Ohodnoťte článok: