ROZPOČET MESTA NA ROK 2000

Január 2000 / Prečítané 1513 krát

P R Í J M Y

HLAVA I. - Verejnosprávne príjmy    - v tis. Sk
SUMÁR 57 922 
Sponzorstvo (Neuber) 200 
Cintorínske poplatky 100 
Za uloženie odpadu 5000 
Nájom - odpadové nádoby 600 
Popl. za odvoz odpadu v chat.oblasti 100 
Zo závislej činnosti 23500 
Z nehnuteľností - pozemky 690 
Z nehnuteľností - stavby 4350 
Za psa 160 
Z alkoholu 1500 
Z reklamy 290 
Zo vstupného 15 
Správne poplatky- ostatné 150 
Z príjmu právnickych osôb 4000 
Z nehnuteľností - pozemky 1450 
Z nehnuteľností - stavby 10700 
Za ubytovaciu kapacitu 141 
Za užívanie verejného priestranstva 700 
Cestná daň 2000 
Správne poplatky- automaty 1600 
Pokuty a penále 150 
Náhrady z poistného plnenia 10 
Pokuty a penále 10 
Splátka od OÚ Limbach 206 
Výťažok z lotérií 300 
HLAVA II. - Kapitálové príjmy
SUMÁR 16 445 
Kreditné úroky 500 
Pezinčan - inzercia 150 
Stredisko sociálnych služieb - stravné 800  
Nájom nebytových priestorov 3200 
Chata - ubytovacie služby 10 
Nájom - zasadačka 30 
Nájom - pozemky 120 
Splátky pôžičiek 10 
Sponzorstvo 325 
Príjmy z predaja bytov 300 
Príjmy z predaja nehnuteľností 10000 
Lesy 1000 
 
HLAVA III. - Prevody z fondov  
SUMÁR 37900 
SUMA PRÍJMOV 112267  

V Ý D A V K Y

HLAVA I.-Verejnosprávne (neinvestičné) výdavky
SUMÁR 60769 
Ostatná činnosť v doprave 150 
Bankové poplatky 70 
Investičná a inž. činnosť 8070 
Požiarna ochrana 75 
Civilná ochrana 50 
Školenia zamestnancov 150 
Správa kúpaliska, nájom šport. haly 526 
Ostatná činnosť v športe 150 
Pezinčan + Televízia 2915 
Kultúrne centrum 2000 
Obradné siene 140 
Ostatná činnosť v kultúre 1023 
Kluby dôchodcov + Stredisko sociálnych služieb 3130 
Starostlivosť o rodinu a deti 180 
Živelné pohromy 50 
Rekreačné strediská 533 
Správa budov 4045 
Cintorínske služby 1000 
Ostatné služby miestneho hosp. 450 
Čistenie a zimná obsluha 2750 
Odstraň. komunálnych odpadov 5100 
Občianske združenia 150 
Mestská polícia 7876 
Členovia MsZ 600 
Správa mestského úradu 19529 
Ostatné výdavky 57 
 
HLAVA II -Inv. výdavky na údržbu a splátky
SUMÁR 11545 
Ostatná činnosť v poľnohospod. 20 
Výstavba a oprava  komunikácií 2000 
Splátky istiny 1833 
Splátky úrokov 382 
Verejné osvetlenie 2810 
Verejná zeleň 4500 
HLAVA III. - Výdavky na nové investície
SUMÁR 28170 
Rekonštrukcia plavárne 22000 
Terestriálne vysielanie 1500 
Rekonštr. parkovísk a chodníkov 2170 
Svetelná križovatka 1500 
Založenie a.s. 1000 
HLAVA IV. - Prevody do fondov
SUMÁR 16025 
SUMA VÝDAJOV 116509 

Ohodnoťte článok: