VÝBEROVÉ KONANIE NA PREDAJ priestorov po bývalej MŠ v bytovom dome na Suvorovovej ul. č. 38 - 40

Apríl 1999 / Prečítané 1687 krát
1. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať ponúkanú kúpnu cenu a označenie priestoru, o ktorý je záujem
2. Podrobnejšie informácie podá: Ing. Ivan Oravec, ved. odd. správy majetku MsÚ, tel.č.: (0704) 413861, alebo 413507
 3. Prihlášky doručujte na adresu Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok alebol osobne do podateľne na 2. posch. č.dv. 23, v uzavretých obálkach, uveďte meno alebo plný názov uchádzača a výrazne označte heslom, ktoré je uvedené nižšie.
 4. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 17.5. 99 o 11,00 hod.
 5. Uchádzači, ktorí podajú platnú prihlášku, budú písomne pozvaní na osobný pohovor s výberovou komisoiu.
 6. Popis ponúkaných priestorov:
 celková plocha 188,7 m2, s možnosťou vytvorenia troch bytov a to:- 4-izbového (85,5m2)
         - 2-izbového (58,9m2)
         - 1-izbového (44,2m2)
 7. Heslo: "VÝBEROVÉ KONA-NIE" - "SUVOROVOVA"
 8. Rekonštrukcia nutná.

Ohodnoťte článok: