Priestupky riešené mestskou polícou

Apríl 1999 / Prečítané 1859 krát
V roku 1998 bolo mestskou políciou (MsP) vyriešených 2200 priestupkov. Z tohoto počtu bolo 737 vyriešených, buď pokutou v blokovom konaní, alebo bolo započaté objasňovanie priestupku. Okrem toho bolo 1463 priestupkov vyriených dohovorom.
   Najväčší počet priestupkov sme zaznamenali na úseku priestupkov proti poriadku v správe (porušenia všeobecne záväzných nariadení mesta). Za porušenie VZN riešila MsP 305 priestupkov blokovou pokutou. V 23 prípadoch bolo započaté objasňovanie priestupku.
Príslušníci mestskej polície často zasahujú proti nedisciplinovaným vodičom, ktorí nedodržiavajú zákaz parkovania
   Druhou kategóriou priestupkov, ktoré rieši MsP sú priestupky majetkové. V minulom roku sme 35 prípadov vyriešili pokutou. Objasňovanie priestupku bolo započaté v 46 prípadoch.
    Na úseku občianskeho spolunažívania sme vyriešili šesť prípadov pokutou v blokovom konaní. V 17 prípadoch bolo započaté objasňovanie priestupku. Mestská polícia objasňovala aj priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky - za neposlúchnutie zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy. Na príslušné oddelenie PZ SR sme odstúpili 122 dopravných priestupkov. V blokovom konaní sme vyriešili 188 priestupkov, za státie na chodníku s mot. vozidlom 189, z toho 116 pohovorom, 32 pokutou, 41 odoslaním na oddelenie PZ. Za parkovanie na verejnej zeleni sme riešili 47 priestupkov, z toho 36 v blokovom konaní, 8 pohovorom, tri sme odstúpili na riešenie štátnej správe.
     V minulom roku sa na MsP obrátilo o pomoc, prípadne upozornilo na páchanie protispoločenskej činnosti 619 občanov, z toho 300 ako tiesňové volania na číslo 159.
    Pre občanov sme zriadili SCHRÁNKU DÔVERY, ktorá je umiestnená pred vstupom do budovy MsÚ na Radničnom námestí.
Ľudovít Farbula
náčelník MsP

Ohodnoťte článok: