Náš rozhovor s primátorom Ing.Ivanom Pesslom

Apríl 1999 / Prečítané 1776 krát
  O DNI OTVORENÝCH OČÍ   V stredu 24. 3. t.r. sa uskutočnil z iniciatívy primátora mesta na mestskom úrade Deň otvorených očí.  Zapojila sa doň prevažná časť pracovníkov mesta. Na cieľ tejto akcie sme sa spýtali priamo primátora Ing. Ivana Pessla:
    "Cieľom Dňa otvorených očí bolo komplexne preveriť stav mesta pri vstupe do tohto roku, najmä čo sa týka čistoty mesta, komunikácií, stavu zelene a celkove životného prostredia. Vychádzali sme z pripomienok, ktoré vzišli z rokovaní mestskej rady, mestského zastupiteľstva, komisií MsZ i od samotných občanov. Zamerali sme sa tiež na dodržiavanie niektorých záväzných nariadení mesta, ktoré sa týkajú skládkovania odpadov, rozkopávok a i. Bola to prvá akcia tohto druhu, pracovníci pozorne prešli, ozaj celé mesto - od rekreačných oblastí až po časť Grinava."
    Čitateľov bude iste zaujímať ako sa zo získanými poznatkami naloží...
    "Všetci pracovníci zúčastnení na akcii mali za povinnosť urobiť o zistených skutočnostiach písomný záznam. Tieto poznatky zhrnieme a prehodnotíme, potom, podľa naliehavosti, ich zaradíme do plánu úloh. Niektoré zistenia možno vyriešiť prijatím opatrení na nápravu, ale dosť je aj takých, ktorých riešenie si vyžiada finančné náklady. Tieto bude treba zaradiť do rozpočtu mesta. O tom, kedy sa uskutočnia, rozhodne mestské zastupiteľstvo."

Ohodnoťte článok: