Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie na nájom

Marec 1999 / Prečítané 2026 krát
1.1. Platná prihláška do výberového konania musí obsahovať tieto náležitosti:
* účel nájmu (druh uvažovaných aktivít) a ponúkané nájomné
* príp. doklady o spôsobilosti uchádzača na ponúkané aktivity
* príp. dokumentáciu zámeru využitia
1.2. Podrobnejšie informácie podá: Ing. Ivan Oravec, ved. odd. správy majetku MsÚ Pezinok, tel.č.: (0704) 413861, 413507.
1.3. Prihlášky doručujte na adresu: Mestký úrad, Radničné nám. č.7, 902 14 Pezinok alebo osobe do podateľne na II. posch., č.dv. 23 v uzavretých obálkach, uveďte meno a plný názov uchádzača a výrazne označte heslom, ktoré je uvedené nižšie.
1.4. Lehota na podávanie prihlášok končí dňa 20.4.1999 o 11,00 hod.
1.5. Uchádzači, ktorí podajú platnú prihlášku, budú písomne pozvaní na osobný pohovor s výberovou komisou.

OSOBITNÉ PODMIENKY:

Radničné námestie č. 9, nebytový priestor, zvýšené I. podlažie
* celková plocha: 25,37 m2
* vyhradené podmienky: rekonštrukcia
* heslo: "VÝBEROVÉ KONANIE - RADN.NÁM. 9".
Ing. Ivan Pessel v.r.
primátor mesta Pezinok

Ohodnoťte článok: