20 rokov tenisu v Pezinku

Február 1999 / Prečítané 3129 krát
  Športový organizovaný tenis začal písať v Pezinku svoje dejiny na jeseň roku 1978. Pri TJ Lokomotíva Pezinok bol založený tenisový oddiel. V Pezinku sa hrával tenis už dávnejšie. Bol však privilégiom vyšších vrstiev obyvateľstva, ktoré ho hrávali v areáli psychiatrickej liečebne na Cajle. Postupne sa stával masovým športom a získaval si čoraz viac priaznivcov hlavne z radov mládeže a detí. Na improvizovaných ihriskách, betónových a asfaltových plochách naháňalo tenisovú loptičku stále viac milovníkov tohto krásneho športu.

    Cieľom nového TO bolo umožniť záujemcom z radov dospelých hrávať tenis rekreačne, získavať deti a mládež pre výkonostný tenis a učiť ho hrať podľa modernej metodiky na regulárnom ihrisku. Vznik TO pripravovalo niekoľko nadšencov už dávnejšie predtým. Sústredení okolo Ing. Krajčoviča, ktorý sa stal prvým predsedom TO, začali v roku 1977 konkrétne práce na vybudovaní dvoch kurtov v priestoroch futbalového areálu TJ Lokomotíva, ako podmienky na štart družstiev v pravidelných súťažiach. Boli to najmä: MUDr. Z.Krištúfková (r.Hanáková), Ing. H.Oszlanyová (r.Hanáková), JUDr.P. Vozatár, M.Odehnal, Ing. Vl. Odehnal, Ing. V.Šmahovský, P.Šmahovský, Dr.Š. Varga, Mgr.L.Černova, Mgr.J.Boriš.
    Zo začiatku bola činnosť oddielu hlavne brigádnická, o čom svedčí aj skutočnosť, že podmienkou členstva bola účasť na brigádach. Túto úlohu zvládli a po dvoch rokoch výstavby sa v roku 1980 naplno rozbehla športová činnosť oddielu. V tom istom roku bolo družstvo dospelých prijaté do krajskej súťaže II. triedy zsl. kraja. V tomto roku začali aj so základnými kurzami výcviku detí podľa celoštátnej metodiky. Traja členovia absolvovali kurz trénerov III. triedy. Oddiel sa postupne vzmáhal aj zásluhou odbornej prípravy, ktorú zabezpečovali V. Čvečetka, D. Posch a doc. Ing. Steiner.
    V roku 1984 dochádza k odčleneniu TO, VO a FO z TJ Lokomotíva, ktoré vytvorili Telovýchovnú jednotu Stavbár. Táto organizačná zmena neovplyvnila   zásadne činnosť tenisového oddielu. Predsedom TO sa stal JUDr. L. Šafár.

    Záujem o tenis stále stúpal. Do prípravky bolo prijatých 40 detí. Prvé športové úspechy sa dostavili v roku 1986, kedy mal TO Stavbár Pezinok v okresných súťažiach zaradené 4 družstvá. Najlepšie výsledky dosiahlo družstvo dospelých, ktoré viedol JUDr. L. Šafár. Družstvo sa kvalifikovalo do najvyššej súťaže zsl. kraja. O tento vynikajúci úspech sa zaslúžili hráči: D. Čečetka, P. Šafár, P. Šplháček, L. Puček, V. Přichystalová a J.Poschová.
pezinský tenisový dorast
    Tenisti zaznamenali dobré výsledky aj na turnajoch jednotlivcov. Titul majstra okresu Bratislava-vidiek získal v kategórii dospelých L. Puček v dvojhre a spolu s P. Šplhačkom i vo štvorhre. V kategórii žiakov M. Hanúsek a žiačok M. Čečetková.
    Výkonostný rast hráčov, neustále rastúci počet členov TO a organizovanie krajských a celoštátnych turnajov si vyžadovalo vybudovať tretí dvorec. Ďalšími predsedami TO sa stali postupne MUDr. J. Krištúfek a V. Čečetka. Pod ich vedením sa pokračovalo v budovaní areálu: dokončilo sa oplotenie, vybudoval vodovodný systém na polievanie ihrísk z vodného zdroja na futbalovom ihrisku, osadila drevená bunka, slúžiaca ako šatňa a sklad, dokončilo sa oplotenie. Tretí dvorec sa dokončil v r. 1988. O jeho vybudovanie sa pod vedením predsedu V. Čečetku najviac pričinili S. Čech, P. Tanač, L. Puček, Ing. P. Daniš. Po sezóne 1988 nastúpil nový výbor v zložení: doc.Ing. P. Daniš, CSc. predseda, D.,Pollák,podpredseda, I.Viskupič,tajomník, docIng.Vl.Steiner,CSc. A I.Kučera, členovia. V roku 1989 bol kooptovaný do výboru M.Grič. V roku 1989 sa urobila generálna rekonštrukcia tretieho dvorca, ktorý nevyhovoval pre súťaže a o rok neskôr dvorca č. 1, ktorého povrch bol už zvetraný. Tým sa stali všetky tri dvorce kvalitnými a regulárnymi, takže TO Pezinok mohol organizovať aj celoštátne turnaje jednotlivcov v rámci termínovej listiny.
    V roku 1990 dochádza opäť k organizačnej zmene. Volejbalový a tenisový oddiel sa odčlenil od TJ Stavbár. Vznikli tenisový a volejbalový klub, ktoré spolu vytvorili nový právny subjekt: VTC Pezinok (Volejbal Tenis Club). Podľa štatútu VTC každý z týchto dvoch klubov funguje úplne samostatne. Spoločný výbor VTC prevádzkuje telocvičňu, v ktorej obidva kluby trénujú podľa spoločne dohodnutého rozvrhu. Po dohode s volejbalovým klubom bol jeden volejbalový kurt prestavaný tak, že slúži aj na dvojhru pre tenis. Po roku 1990 slov. tenisový zväz zastavil všetky dotácie pre kluby a  oddiely. Odvtedy až dodnes TK zabezpečuje všetku činnosť len z členských príspevkov. Od mesta sa tenisovému klubu nepodarilo získať žiadnu finančnú ani materiálnu pomoc. V posledných rokoch už ani o ňu nežiada. Napriek zlým ekonomickým podmienkam TK dobudoval vybavenie tenisových kurtov a zabezpečil ich údržbu na takej úrovni, že mohol a môže organizovať celoštátne turnaje jednotlivcov na najvyššej úrovni.
    Pre hráčov tenisu sú k dispozícii šatne a sociálne zariadenia v telocvični. Tie sú vzdialené od ihrísk približne 200 metrov, preto bolo treba zabezpečiť príslušné šatne pri kurtoch na rýchle prezliekanie hráčov počas zápasov. Tiež bolo treba kanceláriu pre riadenie turnaja. Všetko sa muselo robiť svojpomocne. Pomohli členovia klubu a najmä rodičia detí. Výdatne pomohol člen výboru D. Pollák, ktorý zabezpečil staršiu drevenú unimobunku, ktorá po úprave slúži ako kancelária a bufet na turnajoch, ďalej zabezpečil položenie 100 m elektrického kábla a Ing. J. Kuruc urobil vo vlastnej réžii osvetlenie bunky.
    Odčlenením sa od futbalového oddielu TO prišiel o zdroj vody. Vlastný zdroj vody, studňu aj s čerpadlom zabezpečila sponzorsky FA TYKO. Príručnú šatňu TO urobil z drevených panelov. Stavbu zabezpečil M. Grič a doc. P. Daniš. Betónovú podlahu dodala FA TYKO (Ing.Popluhár). Uloženie panelov urobil Ing. J. Kuruc. Šatňa stála 10.000,- Sk z členského. Tehlovú murovanú cvičnú stenu zhodil vietor. Pre akútne riešenie situácie postavili drevenú stenu menších rozmerov, ktorú sponzorsky dodal M. Grič. Drevená stena po piatich rokoch intenzívneho používania doslúžila a preto bolo treba postaviť betónovú stenu. Podarilo sa zabezpečiť vyradené betónové panely (Daniš, Grič), ktorých osadenie do betónu vykonala FA Tyko (Ing. Popluhár). Stena nemá ešte definitívnu úpravu. Jej dokončenie je plánované na tento rok. Po dokončení stavby a úprave všetkých zariadení kurtov TO organizuje aj celoštátne turnaje. V období od roku 1989 TO každoročne organizuje 3-4 letné a 2-3 zimné turnaje. Okrem turnajov v rámci celoštátnej termínovanej listiny poriada aj turnaje pre rekreačných hráčov, pre deti z príležitosti Dňa detí, vianočný turnaj pre nečlenov, jarný a jesenný turnaj pre podnikateľov a živnostníkov o putovný pohár. V súťažiach družstiev štartovali každoročne najmenej zmiešané 4 družstvá. V roku 1993 TO Pezinok mal v súťaži až 6 zmiešaných družstiev. V roku 1997 SZT zrušil zmiešané družstvá. V súčasnej dobe má TK Pezinok v súťažiach družstiev 5 oddelených družstiev, ktoré štartujú v Bratislavskej II. a III. triede.
    Hráči TO Pezinok dosiahli pekné úspechy aj na turnajii jednotlivcov. Dorastenec B. Steiner vyhral 2 turnaje v dvojhre a 3 v štvorhre, P. Grič 5 turnajov v dvojhre a 6 vo štvorhre, st. žiak D. Daniš 3 turnaje v dvojhre a 6 vo štvorhre.
    Pekné úspechy dosiahli odchovankyne pezinského tenisu vo farbách Slovana Bratislava: M. Čečetková bola majsterkou SR mladších žiačok a D.Krajčovičová majsterkou ČSSR žien.
    V posledných dvoch rokoch sa v Pezinku intenzívne rozvíja tenis veteránov. V r. 1998 sa Ing. E. Gregušová stala majsterkou SR vo svojej vekovej kategórii. Zásluhu na rozvoji výkonostného tenisu v Pezinku majú predovšetkým všetci doterajší predsedovia TO, ktorí museli neustále organizovať práce na výstavbe tenisového areálu a zabezpečovať finančné prostriedky ako aj ďalší členovia TO a rodičia. Sú to najmä: M . Grič, D. Pollák, L. Puček, doc. Ing. V. Steiner, CSc., Ing. R.Šplháček, S. Čech, I. Kučerka, I. Viskupič, Ing. Popluhár, ktorí nezištne pomáhali pri budovaní priestorových a materiálových podmienok.
    V súčasnej dobe riadi TK Pezinok trojčlenný výbor v zložení: doc. Ing. Dr. P. Daniš, Csc. prezident klubu, M. Grič, viceprezident a tajomník, Ing. Vovolková, ekonóm klubu. Od roku 1996 TK Pezinok prešiel organizačne pod bratislavský tenisový zväz. TK Pezinok má k dispozícii 4 tenisové kurty, z toho 1. na dvojhru, v areáli kurtov 1. sklad na materiál, 1. šatňu bez sociálnych zariadení, 1. unimobunku slúžiacu na všeobecné účely, 1. cvičnú stenu z betónových panelov pred dokončením. Spolu s volejbalovým klubom jednu telocvičňu s regulárnym ihriskom. Počet členov TK k 1.9.1998 bol 102. Z toho registrovaných 43 hráčov, prípravka 18 detí, rekreačných hráčov 35 a nehrajúcich členov 6. Počet trénerov III. triedy 4, počet rozhodcov III. triedy 11. Hlavným cieľom TK zostáva, v súčasnej dobe tak ako pri jeho založení, plne uspokojiť záujem detí a mládeže o tenisovú hru, ďalej výkonostný tenis ako reprezentáciu Pezinka, rekreačný tenis a tenis veteránov za ekonomicky prijateľných podmienok pre všetkých občanov Pezinka.
P.D.

Ohodnoťte článok: