Informácia z verejného prerokovania

Február 1999 / Prečítané 1746 krát
“Správy o hodnotení činnosti A. Pezinok-skládky a B. Pezinok - technologického centra”, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.2.1999 v Kultúrnom centre v Pezinku
Východiskové informácie:
    Dňa 8.1.1999 mesto Pezinok obdržalo od Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) správu o hodnotení činnosti  A. Pezinok - skládka a B. Pezinok-technologické centrum v súvislosti s konaním MŽP SR v zmysle zákona 127/94 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie, týkajúcej sa zamýšľanej stavby nového smetiska v novej jame Pezinských tehelní a.s. a technologického centra, ktoré predstavuje spalovňu odpadov. Predpokladaným investorom novej skládky odpadov sú Pezinské tehelne a.s. a investorom splaovne EKO - SALMO s.r.o., Bratislava. V súvislosti s citovaným zákonom mesto ako dotknutá obec bolo povinné zverejniť na úradnej tabuli všeobecné a zrozumiteľné zhrnutie predmetnej správy. Túto povinnosť si Pezinok splnil dňom 14. Januára 1999. Zo zákona tiež pre mesto vyplynula povinnosť v spolupráci s navrhovateľom, resp. Investorom zabezpečiť verejné prerokovanie správy o hodnotení. Uskutočnilo sa 9.2.1999 v Kultúrnom dome v Pezinku.

Z priebehu verejného prerokovania:
    Verejného prerokovania sa zúčastnili zástupcovia navrhovateľa, hodnotiteľa, t.j. Firmy Aquatest, MŽP SR, Ministerstva hospodárstva, odboru životného prostredia Okresného úradu v Pezinku a zástupcovia mesta Pezinok.
 
účasť v KC na tému skládka odpadov   Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom zo strany verejnosti. Zúčastnilo sa ho približne 500 občanov mesta. Z nich značnú časť tvorili zástupcovia Občianskej iniciatívy, ktorá bola vytvorená v predmetnej súvislosti.
    Po dohode mesto zabezpečilo priestory na uskutočnenie verejného prerokovania a navrhovateľ moderátora. Bol ním. Dr. Ivan Kusý. Svoju úlohu v podstate zvládol, prítomných však nepresvedčil celkom o svojej nestrannosti, hoci ju verejne v úvode deklaroval.
    Ako prví vystúpili zástupcovia navrhovateľov a firmy Aquatest , potom, už v rámci diskusie, primátor Pezinka Ivan Pessel, ktorý prezentoval vecné protiargumenty k niektorým častiam hodnoteného záverečného zhrnutia. V závere zdôraznil, že ako primátor mesta nvrhne negatívne stanovisko k predloženým materiálom, pretože zamýšľané stavby sú v rozpore s územným plánom Pezinka a tiež preto, že z hľadiska lokalizovania týchto stavieb je potrebné na prípadnej skládke odpadu odmedziť tento odpad na tuhý komunálny. Znamená to vylúčenie skládkovania nebezpečného odpadu, s ktorým uvažuje navrhovateľ. Pri tejto príležitosti tiež zdôraznil názor firmy Regioplán Nitra (zaoberajúcej sa krajinoekologickými expertízami a štúdiami). Tá už v roku 1996 v súvislosti s tvorbou miestneho ekologického systému v Pezinku dosplela k rovnakému záveru.
    V rámci verejného prerokovania vyslovilo svoj názor viacero občanov mesta. Medzi najfundovanejšie patrili vystúpenia RNDr. M.Krála, CSc, Ing. Žužiho a Ing. J. Pavloviča, hovorcu občianskej iniciatívy. So sympatiami prítomných sa stretli slová 18-ročného gymnazisku K.Čukana, ktorý vyslovil k skládkovaniu nebezpečného odpadu jednoznačne negatívny postoj. Zásadné stanovisko vo veci zaujal i terajší prednosta Okresného úradu Pezinok. PaedDr. R.Bílik, CSc. V podobnom duchu sa vyjadrili i ďalší diskutujúci z radov verejnosti: Ing. B. Síleš, p. Blažeková, p. Čižmár, p. Šipošová, p. Wittgrúber, p. Andel z Občianskej iniciatívy atď.
    V mene obce Slovenský Grob vystúpil starosta Ing. J. Javorka, hoci táto obec v predmetnej záležitosti nemá štatút dotknutej. Jej blízkosť k uvažovaným stavbám je nepopierateľná a jej dôsledkami sú ohrozené spodné vody. Vyslovil nesúhlas s výstavbou spalovne a zároveň súhlas s výstavbou skládky tuhého komunálneho odpadu. V tejto súvislosti bol osobne doručený aj list starostu obce Viničné, ktorá je v rovnakej právnej pozícii ako Slovenský Grob, teda nie je dotknutou obcou a preto mali možnosť vyjadriť svoj názor iba prostredníctvom verejného prerokúvania. Obsah listu najprv moderátor interpretoval ako súhlasné stanovisko. Až na naliehanie prítomných ho prečítal v plnom znení. Ukázalo sa, že obec Viničné nesúhlasí s výstavbou spalovne najmä s prihliadnutím na prevládajúce vetry a súhlasí so skládkou iba tuhého komunálneho odpadu.
účasť v KC na tému skládka odpadov Verejného prerokovania sa zúčastnilo 500 - 700 obyvateľov Pezinka, čo bolo ilustráciou nielen občianskej uvedomelosti, ale aj jednotného vyjadrenia odporu voči skládke nebezpečného odpadu a spalovne na území nášho mesta. V KC nechýbali ani mladí ľudia s transparentami odsudzujúcimi ničenie nášho životného prostredia.
Záver:
    Celé verejné prerokovanie predloženej správy o hodnotení uvažovaných projektov, podľa nášho názoru, z hľadiska navrhovateľa, ako aj posudzovateľa, vyznelo nepresvedčivo. Zástupcovia Okresného úradu, Odboru životného prostredia svoje doterajšie sporné rozhodnutia vo veci skládkovania v starej jame ani nevyjadrili. Väčšina diskusných príspevkov hodnotila predkladané projekty negatívne. Najjednoznačnejšie sa k predmetu hodnotenia vyjadrili primátor Pezinka a starostovia obcí Slovenský Grob a Viničné a hovorca Občianskej iniciatívy.
    Výsledkom tohto verejného prerokovania bude zápisnica, ktorá bude v zákonnej lehote do 2 týždňov odo dňa verejného prerokovania, t.j. Do 23.2.99, doručená na MŠP SR.
    Mesto Pezinok si uvedomuje, že toto verejné prerokovanie má veľký význam pre rozhodovanie v predmetnej veci, ale i napriek tomu, ako dotknutá obec, zašle v zákonnej lehote (do 2 mesiacov od jej doručenia) na MŽP SR svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení. Rovnaké právo vyjadriť sa písomne má i verejnosť (do 14.3.1999). Do 2 mesiacov by malo MŽP SR zabezpečiť spracovanie odborného posudku. Po tomto termíne do mesiaca by malo vypracovať stanovisko k prípadnej realizácii navrhovaných projektov a doručiť ho dotknutým subjektom. Mesto, ako jeden z nich, by ho malo zverejniť do 1 týždňa od doručenia.
    Mesto Pezinok prikladá významnú úlohu svojmu písomnému stanovisku obsahujúcemu serióznu argumentáciu, ako jednému z podkladov pre záverečné rozhodovanie MŽP SR.
    Mestská televízia Pezinok spracovala z celého verejného prerokovania obrazový aj zvukový záznam, ktorý bude prílohou k zápisnici z tohto podujatia vypracovanej moderátorom.

JUDr. Ladislav Šafár,
prednosta MsÚ Pezinok

Ohodnoťte článok: