Mesto proti bezpečným odpadom.

Február 1999 / Prečítané 1485 krát
    Vybudovanie skládky a spaľovne nebezpečného odpadu na území nášho mesta je problém, ktorému sa na stránkach nášho časopisu venujeme pravidelne. Chceme, aby naši občania boli nielen informovaní, ale aby mali aj možnosť vyjadrovať svoj názor. Preto i v tomto čísle Pezinčana uverejňujeme dva rozsiahlejšie články a to na strane č. 3 - Informácie z verejného prerokovania a na strane č. 4 - Zjednotený Pezinok.  
    Problému skládky nebezpečných odpadov a vybudovaniu spaľovnesa venovalo i Mestské zastupiteľstvo dňa 25. februára.
    Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na základe verejného prerokovania „SPRÁVY O HODNOTENÍ“ konaného v zmysle zákona SNR č. 127/94 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s predloženým zámerom k navrhovanej činnosti A. Pezinok – skládka odpadov, B. Pezinok – technologické centrum tak, ako bol prezentovaný navrhovateľmi PT a. s. Pezinok (skládka odpadov) a firmou Eko – Salmo s. r. o. (technologické centrum so spaľovňou odpadov). Uznesenie bolo podporené všetkými prítomnými poslancami Mestského zastupiteľstva.                                        
O ďalších krokoch Mesta i občianskej iniciatívy Vás budeme informovať.

Ohodnoťte článok: