Blahoželanie

Január 1999 / Prečítané 3032 krát
   Blahoželáme pánovi Jozefovi Šajermanovi k 80. narodeninám, ktorých sa dožil dňa 29. januára 1999.
Veľa zdravia a šťastia v ďalších rokoch života mu želá manželka, dcéra, synovia s manželkami, nevesta, vnukovia a pravnukovia.



   Predseda Národnej rady SR Jozef Migaš v zastúpení prezidenta SR vymenoval 8. januára v Bratislave 22 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. V príhovore ocenil ich prácu, ako aj prínos pre spoločnosť a zároveň im poďakoval za to, že sa podieľajú na vzdelávaní a výchove mladých ľudí. Vymenúvací dekrét prevzal aj prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. (54), pre odbor biochemická technológia, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Štúdium absolvoval na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v roku 1967.
   V roku 1985 bol vymenovaný za docenta pre odbor kvasná chémia a bioinžinierstvo a v roku 1997 mu bola udelená vedecká hodnosť doktora technických vied. Po skončení vedeckej ašpirantúry začal pracovať ako pedagóg na Katedre biochemickej technológie CHTFSTU v Bratislave. Jeho vedecko výskumná činnosť sa orientuje na mikrobiologické, chemické a senzorické aspekty enológie – vedy o víne.

Ohodnoťte článok: