Príspevky poskytnuté mestom v r.1998

Január 1999 / Prečítané 2372 krát
Mesto Pezinok i v roku 1998 poskytlo príspevky jednotlivcom a kolektívom, ktorí svojou činnosťou alebo vynikajúcimi výsledkami reprezentovali nielen seba, ale i svoje mesto. (Uvedené akcie sú len výberom z množstva podujatí)

FOND KULTÚRY
Centrum voľného času – Detský fašiangový karneval, súťaž „Európa v škole“, Deň Zeme, Deň matiek, Súťaž leteckých modelárov, Deň detí, výstava Schola ludus 6 000 Sk
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO Pezinok, podpora činnosti 3 000 Sk
AD UNA CORDA – 2. ročník festivalu chrám. zborov 20 000 Sk
PIKI – Divadelná agentúra, realizácia nového projektu Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov 10 000 Sk
Pezinské rozprávkové divadlo - Obč. združenie,  medzinárodný divadelný festival “ Cibulák 98” 20 000 Sk
Vínne trhy Pezinok, III. ročník výstavy 5 000 Sk
Malokarpatské osvetové stredisko Pezinok - expozícia Malokarpatského regiónu v Slov. inštitúte v Prahe 20 000 stock
Slovenská katolícka charita, Charitný domov Pezinok, oprava fasády budovy 10 000 Sk
Evanjelický cirkevný zbor a.v. Pezinok, oprava veže kostola 10 000 Sk
Jednota dôchodcov na Slovensku, MO Pezinok, príspevok na dopravu na zájazd pre členov 8 000 Sk
Klub dôchodcov v Grinave, príspevok na dopravu na zájazd pre členov 8 000 Sk
Pezinský strapec 98, príspevok na Slovenský pohár v štandardných a latinsko-amerických tancoch 8 000 Sk
Rímsko-katolícky farský úrad Pezinok, príspevok na vymaľovanie miestností v Kresťanskom dome po zatečení 8 000 Sk
Malokarpatská knižnica Pezinok, na nákup nových kníh 9 900 Sk
Základná umelecká škola, festival Eugena Suchoňa 10 000 Sk

 

FONT ŠPORTU
Katarína Libantová, orientačný beh, podpora činnosti 6 000 Sk
František Libant, orientačný beh, podpora činnosti 6 000 Sk
Klub šachu, príspevok na činnosť klubu 7 000 Sk
Martina Pastuchová, účasť na súťažiach-pretláčanie rukou 10 000 Sk
TJ Sokol Pezinok, príspevok na činnosť pre oddiely 10 000 Sk
Jozef Tománek, príspevok na reprezentačnú prípravu v Jude 8 000 Sk
1. Zbor skautov a skautiek v Pezinku, úhrada fa za prenájom klubovne 10 000 Sk
Oblastný klub značkárov Slovenska, údržba turistického značenia v okolí Pezinka 4 000 Sk
TJ Baník Pezinok, futbal.odd.,príspevok na nákup výstroje pre družstvo žiakov 10 000 Sk
Veterán Car Club, Veľká cena veteránov na Pezinskú Babu,príspevok na nákup cien 6 331 Sk
TJ Sokol, príspevok na odstránenie havarijného stavu na objekte Sokolovne 8 480 Sk
Dobrovoľná požiarna ochrana, úprava Požiarnej zbrojnice 10 000 Sk
Športový club policajtov pri SoŠ PZ SR, IV. Majstrovstvá polic. škôl, nákup cien a propagácia súťaže 5 000 Sk
Volejbal Tenis Club, turnaj vo volejbale Pezinský strapec 10 000 Sk
Pezinský športový club, futbalový odd., Príspevok na podporu mládežníckeho futbalu 20 000 Sk
TJ Sokol Pezinok, organizovanie Trojkráľových pretekov 1 000 Sk

Mesto Pezinok poskytlo pomoc i kolektívom a občanom,
ktorí neboli schopní z vlastných zdrojov hradiť si činnosť
alebo liečenie

FOND POMOCI
Zväz diabetikov Slovenska, ZO Pezinok, podpora činnosti 3 000 Sk
Únia nevidiacich a slabozrakých SR, ZO č. 52 Malacky, príspevok na dopravu - účasť členov na kurze priestorovej orientácie 5 000 Sk
Tomáš Šustek, príspevok na operáciu a liečenie 10 000 Sk
Agneska Gašparovičová, príspevok na operáciu. Peniaze rodičia poukázali na Fond onkológie 10 000 Sk
Domov sociálnych služieb pre deti Hestia, príspevok na
nákup viacmiestneho automobilu
50 000 Sk

 

REZERVNÝ FOND
Nadácia Petra Dvorského Harmony - pomoc postihnutým povodňami na Východnom Slovensku 10 000 Sk

Mesto poskytlo za rok 1998 v jednotlivých fondoch celkom:

Fond kultúry 216 776 Sk
Fond športu 131 811 Sk
Fond pomoci 78 000 Sk
Rezervný fond 10 000 Sk


Ohodnoťte článok: