Miestne poplatky

Január 1999 / Prečítané 1934 krát
   Mestské zastupiteľstvo sa podľa zákona SNR č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení noviel a v súlade so zákonom č. 544/90 Zb. O miestnych poplatkoch v znení noviel uznieslo dňa 29. 10. 1998 na novom všeobecne záväznom nariadení č. 14/98, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1.1.1999.
Na území mesta Pezinok sa vyberajú tieto druhy poplatkov:
- za užívanie verejného priestranstva
- za ubytovaciu kapacitu
- za psa
- zo vstupného
- z predaja alkoholických nápojov
- z reklamy
- za zábavné hracie automaty
- za predajné automaty.

Poplatok za užívanie verejného priestranstva
Pod týmto pojmom sa rozumie časť územia, ktoré svojim charakterom slúži všeobecnej potrebe (cesta, chodník, parky, plochy medzi budovami a pod.).
Poplatník je povinný nahlásiť a požiadať o užívanie verejného priestranstva MsÚ v Pezinku vopred.
1. Všeobecná sadzba ................. 4,- Sk za 1m2 a deň
2. Poplatok v centre .................... 6,- Sk za 1 m2 a deň
3. Užívanie bez povolenia ......... 10,- Sk za 1m2 a deň

Poplatok za ubytovaciu kapacitu
Platí osoba, ktorá vlastní rekreačné, školiace zariadenia alebo má k nemu právo hospodárenia.
Sadzba poplatku....................... 2,- Sk za deň a lôžko
Poplatník je povinný do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, oznámiť mestu počet lôžok a každú zmenu, ktorá má vplyv na poplatkovú povinnosť do 15 dní.
Poplatok sa neplatí:
- v hoteloch a moteloch
- za lôžka využívané pre školy v prírode a internátne ubytovanie
- za lôžka v objektoch individuálnej rekreácie pokiaľ sa nestanú zdrojom zárobkovej činnosti
- za lôžka pre osoby zabezpečujúce prevádzkovanie zariadenia
- za lôžka, ktoré nemožno využívať pre rekonštrukciu zariadenia
- za lôžka v sociálnych službách, využívaných na charitu.

Poplatok za psa
Sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom je poplatník povinný podať priznanie k poplatku za psa najneskôr do 15 dní.
Sadzba poplatku:
1. Všeobecne ............................................................................ 150,- Sk
2. V obytnom dome, kde sú najmenej 4 nájomné byty ....... 800,- Sk
Poplatok neplatí:
- osamelý dôchodca, ktorého mesačný príjem nedosahuje výšku minimálnej mzdy
- samostatne bývajúca manželská dvojica dôchodcov, ktorej príjem nedosahuje výšku jeden a pol násobku minimálnej mzdy
- bezvládne osoby a držitelia preukazu ZŤP.

Poplatok zo vstupného
Poplatok sa platí zo vstupného na burzu, kultúrnu a zábavnú akciu.
Poplatník je povinný nahlásiť akciu 5 dní vopred, pri akcii je povinný vydávať osobám platiacim vstupné vstupenky, znejúce na zaplatenú sumu s dátumom a označením usporiadateľa a to 7 dní po akcii predložiť mestu vyúčtovanie vybraného vstupného.Pri opakujúcich sa akciách je poplatník povinný ohlásiť akciu do 15. dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
Sadzba poplatku ...................... 10 % z vybraného vstupného.
Poplatok sa neplatí:
- za športové akcie, výstavy, múzeá, divadelné a filmové predstavenie
- za kultúrne akcie, vedecko-informatívne prednášky, analogické vzdelávacie akcie z ktorých je výťažok určený na charitatívne, verejno-prospešné a zdravotné účely.

Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
1. sa platí z predaja výrobkov, ktoré majú charakter alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
2. poplatok platí osoba poskytujúca reštauračné, kaviarenské, ubytovacie alebo iné pohostinské služby
3. poplatková povinnosť je daná existenciou tržieb z predaja stoličkovou kapacitou a podlieha vykazovaniu a ohlasovaniu
A) pri jednorazovej akcii je povinný ohlásiť akciu do 10 dní
B) pri opakujúcej sa do 15 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka
Sadzba poplatku:
- 10 % z predajnej ceny
- u podnikateľov, ktorí sú platcami DPH 8 %
- u podnikateľov, ktorí preukazateľne investovali do prestavby, je poplatok v prvom roku 3 % z predajnej ceny,  v druhom roku 5 % z predajnej ceny
- u podnikateľov, ktorých prevažnú časť obratu tvorí podávanie teplej stravy a výrobkov studenej kuchyne sa sadzby znižujú o 50 %.

Poplatok z reklamy
Sa platí za:
- písomné
- obrazové
- svetelné
- zvukové
- figurálne propagačné oznamy, (ďalej len reklamy) umiestnené alebo uskutočňované na verejných priestranstvách, vo verejne prístupných miestnostiach, budovách, stavbách, plotoch, stĺpoch verejného osvetlenia a ostatných objektoch a priestoroch viditeľných a počuteľných z verejných priestranstiev, na a vnútri vozidiel hromadnej a osobnej dopravy. Poplatok platí osoba, ktorá reklamu uskutočňuje a to aj v prospech tretej osoby, vždy však len jedna z nich.

Sadzba poplatku:
1. 5 % z dohodnutej ceny za reklamu na prenajatých plochách, v prípade, že sa cena nedá zistiť alebo poplatník nepreukáže hodnoverné doklady, z ktorých by bola cena zrejmá, mesto použije sadzbu 5,- Sk za každý aj neúplný m2 a deň (ohlasovacia povinnosť vzniká najneskôr do 15. 7. príslušného kalendárneho roka a do 15.1. nasledujúceho roka).
2. V ostatných prípadoch je cena 5,- Sk za každý aj neúplný m2 a deň (ohlasovacia povinnosť vzniká 1 deň pred umiestnením reklamy).
3. 5 % z dohodnutej ceny za zvukovú, obrazovú, figurálnu, prípadne kombinovanú reklamu (ohlasovacia povinnosť vzniká 1 deň pred umiestnením reklamy).
Poplatok sa neplatí:
- z reklám propagujúcich humanitné a charitatívne akcie
- z reklám propagujúcich vlastný podnik, ak sú umiestnené na a vo vnútri objektov a zariadení, ku ktorým má právnická alebo fyzická osoba vlastnícke práva a vykonáva v nich činnosť, ktorá je predmetom podnikania
- z reklám propagujúcich politické strany a hnutia po dobu volebnej kampane.

Poplatok za zábavné hracie prístroje
Sa platí za umiestnenie mechanických, elektronických prístrojov a automatov na zábavné hry, do ktorých sa vkladajú na začatie alebo pokračovanie hry mince, bankovky, pričom prístroj nevydáva peňažnú výhru.
Sadzba poplatku:
2.000,- Sk ročne za jeden zábavný hrací prístroj
Ohlasovacia povinnosť:
Poplatník je povinný umiestnenie zábavného hracieho prístroja v priestoroch prístupných verejnosti oznámiť vopred na MsÚ. Poplatok za predajné automaty sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov povolených mestom, ktoré po vložení mincí, bankoviek alebo karty vydávajú zákazníkovi vybraný tovar. Poplatok platí osoba, ktorá predajný automat umiestnila.
Sadzba poplatku:
1. 1 000,-. Sk ročne za predajný automat s najviac 10 druhmi tovaru
2. 2 000,- Sk ročne za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru
3. 5 000,- Sk ročne ak ponuka obsahuje aj tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.
Ohlasovacia povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu. Poplatmník je povinný umiestnenie predajného automatu na verejnom priestranstve, budovách a objektoch oznámiť MsÚ vopred. Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom, na ktorom sú uvedené údaje: názov firmy, adresa, dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.
Poplatok sa neplatí:
- za lístky hromadnej dopravy
- potraviny, ak súčasne neponúkajú alkohol a tabakové výrobky
- ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých a pohlavných chorôb.


Uvedeným schváleným znením všeobecne záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch sme chceli informovať širokú verejnosť o čiastočných zmenách, ktoré nastali od 1.1.1999. Úplné znenie VZN č. 14/98 je k dispozícii a k nahliadnutiu na MsÚ v Pezinku.

Ohodnoťte článok: