ÚNSS informuje

Január 1999 / Prečítané 2244 krát

Vážení spoluobčania 

   V niekoľkých článkoch v priebehu tohto roka sa Vám chcem prihovoriť, ale hlavne priblížiť činnosť Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a to nielen pre takto postihnutých spoluobčanov, ale hlavne zdravej populácii. A to aj pre to, že tento rok je vzhlásený za Medzinárodný rok starších. O činnosti a aktivitách ÚNSS nevie ani mnoho takto postihnutých a aj preto váhajú, alebo sa hanbia priznať si svoj handicap. ÚNSS cez svoje krajské strediská a základné organizácie ako základné články zameriava svoju činnosť do niekoľkých oblastí. V spolupráci s krajskými a okresnými úradmi práce, Úrad únie zabezpečuje - Sociálnu terénnu rehabilitáciu. V rámci rôznych grantov sa uskutočňujú kurzy priestorovej orientácie, samostatného pohybu, či kurzy sebaobsluhy, alebo psychore habilitačné kurzy. Zabezpečuje výchovu a výcvik vodiacich psov pre záujemcov z radov nevidiacich spoluobčanov. Reedukáciu zraku, čiže využívanie zostatku zraku pomocou rôznych lúp a pod. Zabezpečuje sa sociálno-právne poradenstvo ako i možnosti pracovného uplatnenia. V neposlednom rade je zabezpečovanie informovanosti, čiže intregrácia zrakovo postihnutých pre každodenný život.                                             
   A tak v dnešnom príhovore sa viac zameriavam na SOCIÁLNU TERÉNNU REHABILITÁCIU. Ako som už spomenul, túto činnosť ÚNSS vykonáva v spolupráci s krajskými a okresnými úradmi práce. Sociálna terénna rehabilitácia sa zameriava na vyhľadávanie, či už starších zrakovo postihnutých spoluobčanov, alebo na deti a mládež s týmto postihnutím. Pracovníčka po získaní takto postihnutého, vyplní tzv. Diagnostický list o stave a postihnutí, ako i o záujmoch a jeho potrebách. Zistí skutočný stav postihnutého, či sa dokáže pohybovať vo svojom okolí, či je schopný osobnej hygieny a pod. Podľa zistenia sa doporučuje na kurzy. Pracovníčka sociálnej terénnej rehabilitácie pomáha pri vybavovaní na úradoch, sprevádza zrakovo postihnutého pokiaľ o to požiada pri návšteve lekára, alebo pri cestovaní. To je v podstate hlavné poslanie terénnej sociálnej rehabilitácie. Nemôže sa stotožňovať s opatrovateľskou službou. 

Milan Kenda, predseda ZO ÚNSS   


Ohodnoťte článok: