Otázka na telo primátorovi mesta Ing. Ivanovi PESSELOVI

Január 1999 / Prečítané 2370 krát
   Pán primátor, Vláda Slovenskej republiky vstúpila do nového rozpočtového roku s “balíčkom opatrení” a v priebehu prvého štvrťroku predloží parlamentu zákon o štátnom rozpočte na rok 1999. Pripravuje aj mestská samospráva nejaký “balíček opatrení” pre občanov mesta v daňovej oblasti na rok 1999 ?
   Ešte predchádzajúce mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet mestskej samosprávy na rok 1999, ktorý vychádzal z predpokladov roku 1998. Rozpočet mesta zachováva princípy funkčnosti samosprávy tak, aby bežné príjmy a výdavky zodpovedali potrebám mesta. V rozpočte mesta nie sú zahrnuté rozvojové programy, ktoré je možné upraviť v rozpočte na základe schváleného programového vyhlásenia MsZ na nastávajúce volebné obdobie. Obdobne MsZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/98 o určení sadzieb dane z nehnuteľnosti, ktoré je na úrovni roku 1998. Pokiaľ nepríde k závažným zmenám v zákone o dani z nehnuteľnosti, ako i v zákone o štátnom rozpočte vo vzťahu k samosprávam, neuvažujeme o zmene uvedeného nariadenia - teda mesto nepripravuje žiaden “balíček opatrení” vo vzťahu k občanom ani podnikateľom. Treba však povedať, že pripravujeme skvalitnenie našej práce na úseku daní a poplatkov. V tomto roku pripravujeme kontrolu daňových priznaní tak právnických, ako i fyzických osôb v oblasti podnikania, ale i kontrolu daňových priznaní dane z nehnuteľnosti fyzických osôb vo vybraných lokalitách (ucelené časti ulíc), v chatových a záhradkárskych oblastiach. Chcem teda požiadať našich občanov a podnikateľov, aby si skontrolovali sami svoje daňové priznania a v prípade vzniknutých zmien, premietli tieto do dového daňového priznania. Som presvedčený, že tým spoločne predídeme nedorozumeniam v daňovom konaní.

Ohodnoťte článok: