Verejné prerokovanie správy o hodnotení

Január 1999 / Prečítané 2306 krát
Mesto Pezinok pozýva všetkých občanov mesta na: Verejné prerokovanie správy o hodnotení, ktorá bola vypracovaná k navrhovanej činnosti:
A. Pezinok - skládka odpadov
B. Pezinok - technologické centrum
Verejné prerokovanie sa uskutoční
dňa 9. 2. 1999 o 17.00 hod.
v estrádnej sále KC (Dom kultúry
).
    Verejné prerokovanie správy o hodnotení sa uskutoční v zmysle § 17 Zákona č.127/94 o posudzovaní vplyvov na životné  prostredie. Záverečné zhrnutie o hodnotení (kapitola X) je vyvesené po dobu 1 mesiaca v úradnej tabuli - v budove MsÚ na Radničnom nám. č. 7. Celá správa o hodnotení je občanom k dispozícii na Mestskom úrade, oddelení životného prostredia, II. posch. č. dv. 30.
    Občania môžu do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Ohodnoťte článok: