Redakcia

Júl 2022

Mestské noviny Pezinčan sú mesačníkom určeným pre obyvateľom mesta Pezinok. Noviny v pravidelných rubrikách prinášajú aktuality z činnosti volených orgánov, mestského úradu, príspevkových organizácií ako aj zo spoločenského, kultúrneho, športového a ďalšieho diania v meste a jeho mestských častí.  Súčasťou obsahu je spoločenská rubrika a priestor na uverejnenie inzercie.

Mesačník Pezinčan vydáva mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
IČO: 00 305 022
Evidenčné číslo: MK SR EV 3149/09
ISSN 1338-1857
Periodicita: mesačník
Farebnosť: plnofarebná
Náklad: 10 400 ks
Rozsah: 12 strán
Distribúcia: zadarmo do každej domácnosti v meste Pezinok

Uzávierky a termín vydania: podrobné informácie v Harmonograme vydávania

Cenník inzercie: podrobné informácie v cenníku platnom od 1. 5. 2022
Cenník Inzercia - Komunálne voľby 2022

Členovia redakčnej rady: Elena Králiková, Eliška Fričovská, Ľudovít Slimák

Štatút časopisu Pezinčan

Grafická a polygrafická príprava: SASIDA production, s.r.o.
Tlač: Petit Press, a.s.
Adresa redakcie: Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok (2. poschodie, č.dv. 20a)

Redakcia si vyhradzuje právo príspevky krátiť, redakčne upravovať alebo aj neuverejniť. Uverejnené príspevky nehonorujeme. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názormi autorov príspevkov.

Redakcia: Mgr. Daniela Malíková.
Jazyková redaktorka: Mgr. Veronika Štrba Škultéty